Kroženje možganov
CRP projekt

Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov

O projektu

Razpis: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Številka/oznaka projekta: V5-1928

Trajanje projekta: 1. 11. 2019–31. 10. 2021

Sodelujoče raziskovalne organizacije

Projektna skupina

Vodja raziskovalnega projekta: dr. Dejan Valentinčič

Sodelavci:

Bibliografija projekta

Predstavitev projekta v sistemu SICRIS

Ključne besede

Kroženje možganov, beg možganov, migracijski tokovi, trg dela, znanstvena politika, internacionalizacija, povratništvo, priseljevanje izobraženih

Projekt financirajo

arrs-logo
mizs-logo

Vsebinski opis projekta

Namen predlagane raziskave je:

 1. Analizirati migracijske procese iz in v Republiko Slovenijo v primerjalni perspektivi (glede deleža in strukture izseljenih) ter ugotoviti, katere države se srečujejo z enakimi izzivi kot Slovenija.
 2. S kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami ugotoviti razloge in motivacije mladih izobražencev za izseljevanje, razmišljanje o izseljevanju, odločitev za trajno življenje v tujini ali vrnitev po določenem obdobju (analiza push in pull dejavnikov).
 3. Analiza politik držav, po katerih bi se Slovenija lahko zgledovala pri zmanjševanju izseljevanja in njegovih posledic, posebej visoko izobraženih, spodbujanju povratništva ter privabljanju tuje visoko kvalificirane delovne sile.
 4. Najti povezovalne dejavnike med prehodom z bega možganov v kroženje možganov in internacionalizacijo slovenske znanosti, s poudarkom na vprašanjih posodabljanja in optimizacije predpisov glede zaposlovanja raziskovalcev iz tujine (tako slovenskega kot neslovenskega rodu) v Sloveniji ter njihovo integracijo v delovno in življenjsko okolje.
 5. Pripraviti nabor predlogov ukrepov za dosego cilja zmanjševanja izseljevanja dosego kroženja možganov in spodbujanja internacionalizacije slovenske znanosti.

Faze projekta in opis njihove realizacije

 1. Od 1. do 6. meseca projekta bo potekala prva faza raziskave – primerjalna analiza statističnih podatkov Slovenije in primerljivih držav, z zaključno kompilacijo in sintezo. Istočasno in na podlagi rezultatov statistične analize bo potekala priprava anketnega vprašalnika in vprašalnika za polstrukturirane intervjuje ter njihov pilotni preizkus.
 2. Od 7. do 12. meseca projekta bo potekala empirična kvantitativna terenska raziskava ter interpretacija pridobljenih rezultatov.
 3. Od 12. do 18. meseca bo potekala empirična kvalitativna terenska raziskava ter interpretacija pridobljenih rezultatov.
 4. Med 7. in 18. mesecem bo hkrati potekala četrta faza, v kateri bomo podrobno analizirali ureditve in reforme držav, ki so Sloveniji lahko za zgled. Hkrati bomo že objavljali delne rezultate dotedanjih faz in diseminirali delne rezultate.
 5. Med 18. in 24. mesecem bo potekala zaključna peta faza, v kateri bomo opravili sintezo ugotovitev predhodnih faz z objavami in diseminirali rezultate.
 6. Zadnji, 24. mesec, bo namenjen predstavitvam zaključkov projekta, medijskim ozaveščanjem ter predstavitvi vseh publikacij iz tega projekta na zaključnem posvetu.