Junior Fellows 2019

Meet Junior Fellows - Research Abroad

JAŠ BENŠA


I was born in Gorizia, Italy. From 2010-2015 I studied at the science oriented high school “znanstveni licej Simon Gregorčič from which I graduated with 94/100. I began studying physics at the Faculty of Mathematics and Physics in Ljubljana in 2015 and received my bachelor's degree in the summer 2018. I also received the Dean’s Award for Academic Achievement in the third study year. Currently I am a first year Master’s degree student of Mathematical Physics at the Faculty of Mathematics and Physics in Ljubljana.

In my spare time I like to learn about dynamical systems and various perturbation methods used to solve non-integrable systems. I studied Russian and Croatian privately for a few years.

SLOVENIAN
Rodil sem se v Gorici, v Italiji. Od leta 2010 do 2015 sem obiskoval znanstevni licej Simon Gregorčič s slovenskim učnim jezikom v Gorici. Licej sem zaključil s končno oceno 94/100. Leta 2015 sem se vpisal na univerzitetni študijski program prve stopnje, smer fizika, na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Študij sem zaključil leta 2018. V šolskem letu 2017/2018 sem bil dobitnik Dekanovega priznanja za dosežen odličen uspeh v tretjem letniku študija. Trenutno obiskujem prvi letnik magistrskega programa Matematična fizika na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

V prostem času se zanimam za dinamične sisteme in razne perturbacijske metode za reševanje neintegrabilnih sistemov. V poletnih mesecih sem več let študiral ruščino in hrvaščino.

MARIŠA CVITANIČ


Mariša is a 3rd-year Natural Sciences student in the Molecular Cell Biology and Synthetic Organic Chemistry stream at University College London. During her undergraduate education, she explored her interests in synthetic and cell biology by taking part in two iGEM projects and undertaking a summer internship focusing on the anticancer effects of the amniotic membrane. Her 3rd-year literature project focused on applications of cellular computation for cancer theranostics in mammalian cells.

This summer, Mariša will join the research group of Prof Jernej Ule at The Francis Crick Institute, where she will be working on the development of new methods for analysis of the network of protein-RNA interactions to elucidate the dynamics of subnuclear structures.

Coming from Kamnik, a small town just under the Alps, her favourite free time activities include spending time in nature, particularly hiking and snowboarding. When away from home, she likes to spend time travelling and exploring art.

KLEMEN DRNOVŠEK


Klemen Drnovšek is a Ph.D. student at the Faculty of Law, University of Maribor. He completed his undergraduate studies with an average grade of 9.77. He was the recipient of the Rector’s award for study achievements and the recipient of the GRAWE Excellence Award, awarded by the Faculty of Law to the best student in the generation. He completed from his undergraduate studies with honors on the topic of Exemption from Contractual Liability for Damages. His full-time employment is at the Faculty of Law, University of Maribor, where he works as a research and teaching assistant for the scientific fields of contractual law, labor law and law of obligations. At the Faculty of Law, he participates in various projects, among which are projects related to environmental law and environmental protection issues.

Besides his university and project work Klemen actively participates in different organizations. He is a manager of the wind orchestra and the vice-president of the Law Society Maribor. As part of the ASEF fellowship program Klemen will be visiting prof. Nives Dolšak at the University of Washington, Seattle.

SLOVENIAN
Klemen Drnovšek je doktorski študent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Univerzitetni študijski program »Pravo« je zaključil s povprečno oceno 9,77. Za najboljše študijske uspehe študentov je prejel Rektorjevo nagrado in GRAWE Excellence Award za najboljšega študenta generacije. Diplomiral je na temo Ekskulpacija poslovne odškodninske odgovornosti po Obligacijskem zakoniku in Dunajski konvenciji (CISG). Trenutno je zaposlen kot asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer deluje na področju pogodbenega prava, delovnega prava in obligacijskega prava. Na pravni fakulteti sodeluje pri različnih projektih, med drugim tudi na projektih, ki se nanašajo na okoljsko pravo in varstvo okolja.

Poleg dela na fakulteti Klemen aktivno sodeluje pri različnih organizacijah. Med drugim je sekretar pihalnega orkestra in podpredsednik Pravniškega društva v Mariboru. V okviru štipendijskega programa ASEF bo Klemen sodeloval s prof. Nives Dolšak, ki deluje na University of Washington v Seattlu.

MARKO DROBNJAK


Marko Drobnjak is a junior researcher at Institute of Criminology at the Faculty of Law Ljubljana and Ph.D. student at the Faculty of Law Ljubljana. His primary research interests include language and law (legal language, legal discourse) automatic authorship identification (through aspects of forensic linguistics – forensic phonetics and phonology, forensic stylistics, etc.), media and criminology, but he is also focusing on psychological mechanisms in criminal justice and penology. Thankfully to ASEF, this year he will collaborate with prof. Gašper Beguš at the University of Washington, where he will examine how dialectological and phonetical-phonological features affect judicial proceedings and, ultimately, the length of penal sanctions. Marko is a big fan of new methodological approaches, such as natural language processing. Before beginning his Ph.D. studies he was a passionate gamer.

SLOVENIAN
Marko Drobnjak je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in doktorski študent Pravne fakultete v Ljubljani. Njegova osrednja raziskovalna področja so: jezik (diskurz) in pravo, profiliranje avtorjev besedil (skozi perspektivo jezikovne forenzike – predvsem fonetična, fonološka in stilistična področja), mediji in kriminologija ter tudi preučevanje psiholoških mehanizmov v kazenskem pravosodju in penologija. Zahvaljujoč ASEF štipendiji bo letošnje leto v sodelovanju s prof. Gašperjem Begušem z Univerze v Washingtonu (University of Washnington) preučeval, kako dialektološke in fonetično-fonološke značilnosti vplivajo na sodno odločanje in nenazadnje na dolžino kazni. Marko je velik pristaš novih metodoloških pristopov, kot je npr. procesiranje naravnih jezikov, in pred doktorskim študijem je bil privržen igralec videoiger.

LARA DULAR


Lara Dular is a first year PhD student at the University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering. She is a young researcher at the Laboratory of Imaging Technologies, where she is developing image processing and image analysis techniques in the field of medical imaging. Before joining the laboratory, she obtained her master’s degree in Financial Mathematics at the University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics.

Currently, she is developing machine learning models for analysis of brain MRI scans in order to study structural brain changes of patients with neurodegenerative diseases. During the summer she will be working with prof. Sanja Fidler at the University of Toronto, where she will expand her knowledge of deep learning and apply the ideas to medical data. In her free time she enjoys running, hiking and exploring nature, as well as discovering the hidden gems of lively cities.​

SLOVENIAN
Lara Dular je študentka prvega letnika doktorskega študija fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Magistrirala je iz finančne matematike na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Danes kot mlada raziskovalka sodeluje v Laboratoriju za slikovne tehnologije, kjer razvija postopke obdelave in analize medicinskih slik. Ukvarja se z razvojem orodij za analizo MRI slik možganov s pomočjo modelov strojnega učenja, za namen zaznavanja in proučevanja strukturnih sprememb možganov bolnikov z nevrodegenerativnimi boleznimi.

Tekom poletja bo obiskala prof. Sanjo Fidler na Univerzi v Torontu, kjer bo poglobila svoje znanje na področju globokega učenja in ideje uporabila na podatkovnih množicah medicinskih slik.

V prostem času uživa tako v iskanju skritih kotičkov živahnih mest, kot tudi raziskovanju narave, teku, pohodništvu in drugih športnih aktivnostih.

BENJAMIN FELE


Benjamin graduated in Computer Science at the Faculty of Computer and Information Science and is now enrolled in the second year of master's programme of Cognitive Science. He currently works at Jožef Štefan Institute where he participates in AI development for purposes of an art exhibition at Kapelica Gallery. Professionally, his most current interest is meta-cognitive control of learning and the application of human learning strategies in the field of artificial intelligence. The area is closely connected to automatic machine learning, which is one of the things prof. Dawn Song is working on at UC Berkeley, where Benjamin will be staying this year.

Apart from his interests in cognitive science and machine learning, Benjamin is also interested in computer game development. He also likes to play music with his band mates and do sports to clear his head.

SLOVENIAN
Benjamin je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani, trenutno pa obiskuje drugi letnik magistrskega programa Kognitivna znanost. Trenutno je kot študent zaposlen za Inštitutu Jožef Štefan, v Galeriji Kapelica pa za potrebe prihajajoče ekshibicije sodeluje pri razvoju umetno-inteligentnega sistema. Njegovo najbolj aktualno zanimanje je meta-kognitivni nadzor učenja in aplikacija človeških učnih strategij na učenje umetne inteligence. To področje je neposredno povezano s področjem avtomatskega strojnega učenja, ki je tudi eno od zanimanj prof. Dawn Song iz UC Berkeley, kjer bo Benjamin preživel del letošnjega leta. Poleg interesov na področjih kognitivne znanosti in strojnega učenja, Benjamina zanima tudi razvoj računalniških iger. S svojimi prijatelji rad ustvarja glasbo in se občasno ukvarja s športom, da si zbistri misli.

ANŽEJ HLADNIK


Anžej is a fifth-year medical student at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana. He is interested in both pre-clinical sciences and clinical medicine, with aspirations of working in translational research. This is why visiting dr. Matija B. Peterlin at the University of California, San Francisco, will be an invaluable experience for his professional and personal growth.

In the course of the fellowship, Anžej is hoping to continue his work on micro RNAs and microvesicles and their biomarker potential for reservoirs of latent infection with HIV-1 in the human body. For his research work, he was awarded with a Faculty Prešeren award in 2017 and Krka Award in 2018. Anžej spends a fair amount of his spare time as a managing editor of a quarterly medical journal Medicinski razgledi, run entirely by medical students. Apart from his daily obligations, he makes sure to find time for himself, his friends and family, enjoying hiking and exploring the roads less travelled, as well as reading, with a particular interest for history.

SLOVENIAN
Anžej je študent petega letnika Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Zanimajo ga tako predklinične znanosti kot tudi klinična medicina, nekoč pa želi delati na področju translacijske medicine. Poletni obisk dr. Matije B. Peterlina na Univerzi Kalifornije, San Francisco, bo zato nedvomno pomembna izkušnja na njegovi poti strokovne in osebne rasti.

Tekom obiska bo predvidoma nadaljeval svoje delo na mikro RNA in mikroveziklih ter njihovemu biooznačevalskemu potencialu za rezervoarje latentne okužbe s HIV-1 v človeškem telesu. Omenjeno delo je bilo nagrajeno s fakultetno Prešernovo nagrado leta 2017 in Krkino nagrado leta 2018.

Del prostega časa Anžej nameni opravljanju zadolžitev, ki jih ima kot odgovorni urednik četrtletne medicinske revije Medicinski razgledi, ki jo vodijo študenti medicine. Ob nalogah vsakdana vseeno najde čas zase, prijatelje, in družino, uživa v hribolazenju in popotovanju ter branju, predvsem s področja zgodovine.

TANJA JANKO


I’m an undergraduate student of Chemical technology at the Faculty of Chemistry and Chemical technology in Ljubljana. Currently I’m working at Jožef Štefan institute on developing nanoparticles used for targeted drug delivery system.

I also previously worked on a similar project with nanoparticles in a research institute in Milano and in the past year I worked as a volunteer in school and hospital laboratory in The Gambia (Africa). One of my biggest passions is to combine working and learning with traveling. So in that aspect this experience will be perfect for me. The ASEF fellowship offered me an amazing opportunity to work with Dr. Dimitri Krainc at the Northwestern University where I will be able to learn all about neurodegenerative diseases. I’m sure this opportunity will bring me a lot of academic growth and will help me shape my future research career. In my free time I enjoy reading, learning about new things and spending quality time with my friends and family.

SLOVENIAN
Sem dodiplomska študentka Kemijske tehnologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Trenutno delam na Inštitutu Jožefa Štefana na oddelku za nanostrukturne materiale, kjer se ukvarjam z razvijanjem nanodelcev, ki se uporabljajo za medicinske namene. V preteklosti sem delala na podobnem projektu na Farmakološkem Inštitutu v Milanu, pred tem pa kot prostovoljka tudi nekaj časa preživela v bolnišničnem laboratoriju v Gambiji. Učenje in potovanje sta dve izmed mojih največjih strasti in sem zelo vesela, če dobim priložnost, kjer ju lahko združim. ASEF fellowship mi ponuja ravno to. Z obiskom dr. Dimitrija Krainca na Northwestern University v Chicago sem dobila priložnost, da spoznam in se naučim čim več o nevrodegenerativnih boleznih. Prepričana sem, da mi bo ta izkušnja veliko doprinesla k akademski in osebnostni rasti, ter bo pomagala pri oblikovanju moje nadaljnje kariere v raziskovanju. V svojem prostem času pa uživam v sprehajanju, branju, ter druženju z družino in prijatelji.

LARA JERMAN


Lara Jerman is a second-year master's student in mathematics and computer science at the University of Ljubljana. She obtained her degree in biochemistry at the same university and is primarily interested in interdisciplinary research at the intersection of biology and computation. She previously completed a summer research internship at the European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), where she worked on timing secondary chromosomal copy gains in tumors based on mutational data. This summer, she will be undertaking a project focusing on artificial intelligence with prof. Mateja Jamnik at the University of Cambridge, UK. Outside of her studies, Lara is involved in creating problems for the national logic competition as well as training students trough workshops. A former contestant herself, she takes part in the selection and preparation of the International Linguistics Olympiad team. She also writes experiment questions for Male Sive Celice, a children's TV quiz. She volunteers as a scout, working with youth and taking on various leadership roles. In her spare time, she enjoys books, running, theatre, and traveling.

SLOVENIAN
Lara Jerman je magistrska študentka računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani. Diplomirala je iz biokemije na isti univerzi, najbolj pa jo zanimajo interdisciplinarna področja na preseku biologije in računalništva. Doslej je že opravila poletni raziskovalni obisk na Evropskem inštitutu za bioinformatiko (EMBL-EBI), kjer se je ukvarjala s časovnim določanjem sekundarnih pridobitev kromosomov v tumorjih na podlagi mutacijskih podatkov. To poletje bo izvajala projekt na področju umetne inteligence pri prof. Mateji Jamnik na Univerzi v Cambridgeu v Združenem Kraljestvu.

Poleg študija Lara sodeluje pri sestavljanju nalog za državno tekmovanje iz logike, na delavnicah pa učence in dijake tudi pripravlja. Kot bivša tekmovalka sodeluje pri izboru in pripravi ekipe za mednarodno lingvistično olimpijado. Za oddajo Male Sive Celice piše eksperimentalna vprašanja, pri tabornikih pa kot prostovoljka dela z otroki in prevzema različne vodstvene vloge. V prostem času jo veselijo knjige, tek, gledališče in potovanja.

DOMEN KANDUTI


Domen Kanduti is a young dentist currently working as a dental intern and a first-year Ph.D. student at Medical Faculty at the University of Ljubljana. The possibility to participate in ASEF fellowship program would give him an opportunity for exceptional additional education and research work in collaboration with Assoc. Prof. Janina Golob Deeb DMD, Ph.D. and her team at Virginia Commonwealth University. During his undergraduate studies at Medical Faculty in Ljubljana, he dedicated some of his time to research. He was a co-author of a few scientific publications in the field of public health and cooperated in a research project in prosthodontics. He was very active in faculty and European student associations and a leader of student preventive project. He attended different workshops and international congresses. All these experiences opened his mind to different aspects of dentistry, international opportunities and made him even more motivated for the chosen profession.

Despite all the work and thoughts about Dentistry he enjoys being in nature and does outdoor sports like hiking, skiing in winter, running and road cycling. It is probably the reason he developed a passion for landscape photography as well. His biggest passion and hobby is painting. Even though some people think that science and art don’t always go hand by hand, he thinks dentistry is a perfect combination of both and he looks forward to expressing himself.

SLOVENIAN
Domen Kanduti je mladi zobozdravnik pripravnik in študent prvega letnika podiplomskega študijskega programa na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. ASEF štipendijski program je zanj izjemna priložnost za pridobitev novih znanj in raziskovalno delo pod mentorstvom izr. prof. dr. Janine Golob Deeb, dr. dent. med na Univerzi v Virginiji. Z raziskovalnim delom se je Domen srečal že tekom dodiplomskega izobraževanja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot soavtor nekaj znanstvenih publikacij na področju javnega zdravja in s sodelovanjem v raziskovalnem projektu na področju stomatološke protetike. Zelo aktiven je bil tudi v slovenskem in evropskem društvu študentov dentalne medicine ter kot vodja študentskega projekta preventive v zobozdravstvu. Domen se dodatno izobražuje na različnih slovenskih in mednarodnih delavnicah in kongresih. Vse te izkušnje in novo znanje mu nenehno odpirajo nova obzorja in ga dodatno motivirajo.

Kljub delu in predanosti poklicu, Domen uživa v naravi, v različnih športih, kot so pohodništvo, smučanje, tek in cestno kolesarjenje. Ukvarja se tudi s fotografiranjem in slikanjem. Kljub temu da nekateri mislijo, da umetnost in naravoslovna znanost ne gresta povsem z roko v roki, je dentalna medicina odlična kombinacija obojega, zato komaj čaka, da se lahko dodobra izrazi.

PRIMOŽ KOCBEK


Primož Kocbek is a research assistant at the University of Maribor, Faculty of Health Sciences and a PhD student of biostatistics at the University of Ljubljana. His research interest includes statistical modeling and machine learning techniques with applications in healthcare. Currently his focus is machine learning models with temporal relations in Electronic Health Records and their interpretability, which is also part of his PhD thesis. He also participated in multiple national and international research projects associated with machine learning in healthcare.

This summer he will visit Prof. Jure Leskovec at Stanford University and is honored to be given this opportunity to expand his knowledge. In his free time, he enjoys reading a good book or watching a good movie and likes to travel and learn about foreign cultures.

SLOVENIAN
Primož Kocbek je raziskovalni asistent na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede in doktorski študent biostatistike na Univerzi v Ljubljani. Njegov raziskovalni interes vključuje statistično modeliranje in tehnike strojnega učenja z aplikacijami v zdravstvu. Trenutno je osredotočen na modele strojnega učenja z vključitvijo časovne odvisnosti podatkov iz elektronskih zdravstvenih zapisov in njihovo interpretabilnostjo, kar bo del njegove doktorske disertacije. Sodeloval je tudi v več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih povezanih s strojnim učenjem v zdravstvu.

To poletje bo obiskal prof. Jureta Leskovca na univerzi Stanford in je počaščen za to priložnost razširitve njegovega znanja. V prostem času uživa v branju kakšne dobre knjige ali gledanju dobrega filma ter rad potuje in spoznava tuje kulture.

NEJC KOSANIČ


I am a physics student from Maribor, Slovenia. I finished my Bachelor's degree of Physics at the University of Maribor and am currently enrolled in Master of Science in Physics programme at University of Ljubljana. For the past two years I have been at Nuclear Reactor Center of Institut Jožef Stefan, where I was setting up an experiment on hydrodynamics (exploring critical heat flux and two phase flow behaviour of coolant R-134a under various conditions). I have also been working in a different IJS departement for two months, where I worked on plasma production (examining synthesis of NH3 from H2 and N2 plasma in a low-pressure chamber on different metalsurfaces).

My true interest lies in Astrophysics, which I had the chance to study on an Erasmus exchange at the University of Zagreb. I have always been interested in the nature of stars and galaxies. As such, my main goal in applying to ASEF is to be able to learn numerical programing, data mining, and to participate in an astrophysical research, which will be possible under the supervision of prof. Andrej Prša at Villanova.

In my free time I have teamed up with a friend of mine to create a portable beverage cooler, but due to thermodynamics being in a slight disagreement with our project, it didn’t work out. We have also used the technology on two subsequent “successful” projects. Apart from that, I am also a lead (read: only) guitar player in a superb funky pop party band, a chile (plant and sauce!) enthusiast and happy craft beverages endorser.

SLOVENIAN
Prihajam iz Maribora. Svoj diplomski študij fizike sem zaključil na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerz v Mariboru, sedaj pa študij fizike nadaljujem na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Zadnji dve leti sem kot študent delal na jedrskem reaktorju Inštituta Jozefa Štefana TRIGA, kjer sem pomagal sestavljati eksperiment na temo hidrotermodinamike (raziskovanje kritičnega toplotnega pretoka v dvofaznem toku hladilne tekočine R134a pod različnimi pogoji). Hkrati sem v tem času za dva meseca pomagal tudi na oddelku F5, kjer sem umerjal eksperiment z hladno plazmo - sinteza amonijaka ob stiku plazem vodika in dušika na površini različnih materialov.

V času absolventa sem bil na Erasmus izmenjavi v Zagrebu, kjer sem se lahko posvetil astrofiziki. Že od malega me zanimajo zvezde in galaksije, zaradi tega sem se na ASEF prijavil, da bi lahko sodeloval pri astrofizikalnem raziskovanju, kar bom tudi delal pod vodstvom prof. Andreja Prše na Univerzi v Villanovi.

V prostem času se ukvarjam z imaginarnimi startup projekti, ki vključujejo vse od prenosnih hladilnih naprav, do majhnih samoregulacijskih fermentatorjev. V izjemno groovy funkalističnem bendu igram glavno (edino) kitaro, navdušujem se nad čili rastlinami in omakami, obožujem pa tudi craft hmeljste zvarke.

JUŠ KOSMAČ


Juš is a graduate student of Mathematics at the Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana. He is currently working on his master’s thesis which is focused on persistent homology and its applications. His favourite areas of study are topology and algebra, but he is not strictly limited to them. The past semester he spent in Bonn as an Erasmus exchange student. During the summer he will have an opportunity to visit prof. Jernej Barbič at the University of Southern California, where he will learn about the topological aspects of computer graphics, namely modelling self-intersecting solids and surfaces.

In his free time Juš mostly enjoys outdoor activities such as running, skiing or hiking, especially if there is a nice view from the top. On the other hand, he occasionally fancies a good movie or binge-watching a TV series. Every once in a while, he also likes to play the piano just so he doesn't completely forget how to.

SLOVENIAN
Juš je magistrski študent matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani. Trenutno se ukvarja predvsem s svojim magistrskim delom, katerega tema je vztrajna homologija in njena uporaba. Njegovi najljubši področji matematike sta topologija in algebra, ampak ni omejen samo na njiju. Pretekli semester je preživel v Bonnu na Erasmus študijski izmenjavi. Med poletjem bo imel izredno priložnost obiskati prof. Jerneja Barbiča z University of Southern California, kjer bo spoznaval računalniško grafiko s topološkega vidika. Raziskoval bo predvsem modeliranje samopresečnih mnogoterosti.

V prostem času se Juš najraje ukvarja s športnimi aktivnostmi kot so tek, smučanje ali pohodništvo, saj posebej uživa ob lepem razgledu. Poleg tega pa si občasno privošči tudi ogled zanimivega filma ali dobre TV serije. Včasih si tudi zaigra kakšno klavirsko skladbo, predvsem zato, da povsem ne pozabi občutka klavirskih tipk.

TAJA LOŽAR


Taja Ložar is an undergraduate student at the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana. Her interests include oncology and cancer biology, modelling of biological systems, cancer prevention and epidemiology, paliative care, and gynaecology. For the past two years she has been working as a student team member at the National cervical cancer screening program ZORA. She is involved in several research projects at the Institute of Oncology Ljubljana, the most recent being circulating tumor cell isolation and its implementation into clinical practice.

Taja will spend her summer working with professor Robert Jeraj at The University of Wisconsin-Madison, focusing on cancer research and clinical trial design. She is excited to explore new ways of optimizing cancer therapy to improve patients' quality of life and learn about the mathematical concepts that could aid in achieving this goal.

SLOVENIAN
Taja Ložar je študentka Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Področja, ki jo zanimajo, so onkologija in tumorska biologija, modeliranje bioloških sistemov, epidemiologija in preprečevanje raka, paliativna medicina in ginekologija. Zadnji dve leti je kot študentka zaposlena pri državnem programu zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb na materničnem vratu ZORA. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih, ki potekajo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, med katerimi je trenutno najbolj aktualna izolacija cirkulirajočih tumorskih celic in implementacija metode v klinično prakso.

Taja bo preživela svoje poletje pri prof. Robertu Jeraju na Univerzi Wisconsin-Madison. Glavni temi njenega obiska bosta preučevanje raka in načrtovanje kliničnih študij. Veseli se odkrivanja novih načinov optimizacije onkološkega zdravljenja z namenom izboljšanja kakovosti pacientovega življenja in spoznavanja matematičnih konceptov, ki bi lahko bili v pomoč pri doseganju tega cilja.

URŠKA MATJAŠEC


Urška Matjašec is finishing a masters in Computer Science and Mathematics at the University of Ljubljana. She is passionate about big data and all the opportunities that artificial intelligence is offering. She seeks challenges through different interdisciplinary projects and tries to find logic in every little thing. She likes to spend her free time in the nature, running or hiking. She also likes traveling and exploring new cultures, but most of all she loves reading.

This summer, Urška will be working with prof. Mateja Jamnik and her research team at the University of Cambridge, UK. She is grateful to ASEF for this opportunity.

SLOVENIAN
Urška Matjašec zaključuje magistrski interdisciplinarni študij računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani. Navdušuje se nad big data in raznovrstnimi možnostmi, ki jih ponuja področje umetne inteligence. Z različnimi interdisciplinarnimi projekti vseskozi išče nove izzive in poskuša najti logiko v vsem. Svoj prosti čas rada preživlja v naravi, teče in hodi v hribe. Prav tako zelo rada potuje in odkriva nove kulture, najraje od vsega pa bere knjige. Letošnje poletje bo preživela s profesorico Matejo Jamnik in njeno ekipo na Univerzi Cambridge v Veliki Britaniji. Organizaciji ASEF je hvaležna za to priložnost.

JAKOB MURKO


Jakob is a MSc student of Physics at University of Maribor, where he also completed his BSc. He is currently working on his master thesis in collaboration with the Institute of Physiology, Faculty of Medicine, where he is researching functional connectivity of pancreatic Beta cells. His research interest are mostly complex networks, machine learning and biophysics. During his studies he worked on various projects dealing with machine learning, semantic analysis, signal processing and socio-physics.

This summer he will be researching at Stanford University with professor Jure Leskovec and his research group, where he will gain valuable experiences while working on ongoing research projects.

In his free time he is avid scout leader, he enjoys hiking and cycling in nature and hanging out with friends.

SLOVENIAN
Jakob je magistrski študent fizike na Univerzi v Mariboru, kjer je tudi zaključil prvo stopnjo študija. Trenutno zaključuje magistrsko nalogo v sodelovanju z Inštitutom za fiziologijo na Medicinski fakulteti, kjer raziskuje funkcionalno povezanost pankreasnih celic beta. Raziskovalno ga zanimajo predvsem kompleksne mreže, strojno učenje in biofizika. V času študija je sodeloval pri različnih projektih v povezavi s strojnim učenjem, semantično analizo besedila, analizo signalov in sociofiziko.

To poletje bo raziskoval na univerzi v Stanfordu pri profesorju Juretu Leskovcu in njegovi raziskovalni skupini, kjer bo sodeloval pri trenutnih projektih in pridobival pomembne raziskovalne izkušnje.

V prostem času je zavzet skavtski voditelj, rad pa tudi hodi in kolesari v naravi in se druži s prijatelji.

PIA MARIJA OBLAK


Pia Marija Oblak is a final-year Microbiology student at the Biotechnical Faculty at the University of Ljubljana and plans to continue studying Microbiology at the graduate level. She is passionate about Molecular biology and processes that occur on a microscale in general.

This summer, Pia will be joining Prof. Jernej Murn lab at the University of California, Riverside. She will be expanding her knowledge and working in the field of RNA biology, the main research topic of prof. Murn's lab. Pia is very grateful to ASEF for this wonderful opportunity and excited about new experiences.

In her free time, Pia likes to travel and discover new places around the world. She enjoys playing the organ, a piano and a violin. Besides music, she also likes jogging, dancing and hiking.

SLOVENIAN
Pia Marija Oblak je študentka zadnjega letnika dodiplomskega študija mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končani dodiplomski stopnji bo študij mikrobiologije nadaljevala na podiplomski stopnji. Med študijem jo je najbolj navdušila molekularna biologija in nasploh procesi, ki se odvijajo na prostim očem prikritem nivoju.

Pia se bo poleti pridružila raziskovalcem v laboratoriju prof. Jerneja Murna na Univerzi v Kaliforniji, Riverside. Tam bo nadgradila in pridobila novo znanje ter praktične izkušnje iz področja biologije RNA, ki je tudi glavni predmet raziskav v laboratoriju prof. Murna. Pia je zelo hvaležna za priložnost, ki jo je dobila preko organizacije ASEF in se že zelo veseli poletne prakse.

V prostem času rada potuje in odkriva nove kotičke sveta ter si s tem širi obzorja. Navdušuje jo igranje orgel, klavirja in violine, poleg glasbe pa obožuje tudi šport. Rada teče, pleše in hodi v gore.

JANA OBŠTETER


Jana Obšteter is currently working at the Agricultural Institute of Slovenia and doing a PhD at the Biotechnical Faculty, University of Ljubljana. She obtained her BSc in Biotechnology from the University of Ljubljana and her MSc in Quantitative Genetics and Genome Analysis from the University of Edinburgh. While her previous work focused on human genetics, her current research interests are in application of quantitative genetics technologies to animal breeding. In her PhD thesis she is exploring how to efficiently use genomic information to maximise the genetic gain for minimum investment in cattle breeding. This is of particular importance for small countries, such as Slovenia and many other countries in the developing world, where investment in the genomic data is severely limited, but genetic improvement is badly needed to feed the ever increasing number of people with dwindling resources.

Jana is going to work with prof. Gregor Gorjanc at the University of Edinburgh. She is excited to upgrade her PhD research while working with world-leading researchers for animal research. When not working, Jana enjoys singing and spending time outdoors – either running, hiking or simply discovering nature.

SLOVENIAN
Jana Obšteter je trenutno zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije, obenem pa je tudi doktorska študentka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Jana je dokončala dodiplomski študij Biotehnologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in MSc študij Kvantitativne genetike in analize genome na Univerzi v Edinburgu. Njeno preteklo raziskovalno delo je bilo na področju človeške genetike, trenutno pa je njen raziskovalni fokus na aplikaciji tehnologij kvantitativne genetike v selekciji živali. V njeni doktorski nalogi raziskuje, kako učinkovito uporabiti genomsko informacijo za maksimiranje genetskega napredka ob minimiziranju stroškov v selekciji govedi. Slednje je še posebej pomembno v majhnih držav, kot je Slovenija, in državah v razvoju, kjer so sredstva za pridobitev genomskih podatkov izjemno omejena, genetski napredek pa je nujno potreben za zagotavljanje hrane naraščajočemu številu ljudi z kopnečimi sredstvi.

Jana bo v okviru ASEF-a obiskala prof. Gregorja Gorjanc na Univerzi v Edinburgu. Veseli se, da bo lahko sodelovala z vodilnimi znanstveniki na področju živalske genetike in selekcije in s tem nadgradila svoje doktorsko delo.

Poleg raziskovanja Jana uživa v petju in preživljanju časa v naravi – predvsem v teku, planinarjenju ali zgolj odkrivanju skritih kotičkov narave.

ANDRAŽ OŠTREK


Andraž Oštrek is a second-cycle chemistry student at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FCCT), University of Ljubljana. He participated at the International Chemistry Olympiad when he was in high school. During his studies, he did practical training in the field of fluoro-chemistry (dr. Matic Lozinšek, Jožef Stefan Institute), completed a Bachelor's degree in organic chemistry (doc. dr. Krištof Kranjc, FCCT) and participated in research work in the field of potentially bioactive heterocyclic compounds (prof. dr. Jurij Svete, FCCT). Currently, he is spending a semester on a study exchange in Germany at Freie Universität Berlin. After that, he will have an opportunity to visit the University of Illinois and work in Prof. David Šarlah's research group, which is focused on the synthesis of structurally complex and biologically active natural products. When Andraž is not occupied with cheMistery, he enjoys other riddles of any kind, including books and poems, and cannot escape them even with recreational running.

SLOVENIAN
Andraž Oštrek je magistrski študent kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani. Kot dijak se je udeležil Mednarodne kemijske olimpijade (IChO). Med študijem je opravil praktično usposabljanje na področju fluoro-kemije (dr. Matic Lozinšek, Inštitut Jožef Stefan), zaključil diplomsko delo na področju organske kemije (doc. dr. Krištof Kranjc, FKKT) in sodeloval pri raziskovalnem delu na področju potencialnih bioaktivnih heterocikličnih spojin (prof. dr. Jurij Svete, FKKT). Trenutno je na študijski izmenjavi v Nemčiji na univerzi Freie Universität Berlin. Po koncu študijske izmenjave bo imel priložnost obiskati univerzo University of Illinois in sodelovati v raziskovalni skupini prof. Davida Šarlaha, ki se ukvarja s sintezo strukturno kompleksnih in biološko aktivnih naravnih produktov. Ko se Andraž ne ukvarja s skrivnostmi kemije, uživa v ostalih ugankah vseh vrst, kar vključuje tudi knjige in poezijo, in jim ne more ubežati niti z rekreativnim tekom.

DAMJAN PANIĆ


Damjan Panić received degree in Control Systems at the Faculty of electrical engineering, University of Ljubljana. He is now a postgraduate student of Robotics at the same faculty. He is particularly interested in the field of Human-Robot interaction. During his studies he was involved in a few projects in this field of science.

Since June 2016 he has been working as a student at the Slovenian Institute of Quality and Metrology (SIQ). He is a member of EMC laboratory, where he performs measurements and tests according to the EMC directive. He also develops programmes and applications to optimise measurements.

Damjan will work with professor Domen Novak at University of Wyoming, where he will work to improve his knowledge on Human-Robot interaction area.

SLOVENIAN
Damjan Panić je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na smeri Avtomatika. Trenutno je študent magistrskega programa Robotika na isti fakulteti. Zanima se predvsem za področje interakcije Človek-Robot. Med dosedanjim študijem je sodeloval pri nekaj projektih na tem področju.

Od junija 2016 opravlja študentsko delo na Slovenskem inštitutu za kakovost in metrologijo (SIQ). Je član EMC laboratorija, kjer izvaja meritve in preizkuse, ki jih zahteva EMC direktiva. Dela tudi na področju razvoja programov in aplikacij za optimizacijo meritev in preizkušanja.

Damjan bo delal pri prof. Domen Novaku na Univerzi v Wyomingu, kjer bo delal in izpopolnjeval znanje na področju interakcije Človek-Robot.

UROŠ PREŠERN


Uroš Prešern is a third-year undergraduate Biochemistry student at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana. His current research is focused on the structural characterization of the complex between EGFR and EpCAM, which are two transmembrane proteins overexpressed in carcinoma. He is very grateful to ASEF for the opportunity to spend his summer with Professor Andrej Šali at UC San Francisco, where he will learn to generate structural models of proteins and protein complexes using software developed by Prof. Šali’s lab. He believes the experience will help him with his further research and will provide him with a new and important knowledge on computational biology. Beside research, he is passionate about photography, cooking and traveling and enjoys spending time outdoors, jogging, hiking or just admiring the nature. However, after a long day, some chocolate or chips and a good TV show are his favorite way to relax.

SLOVENIAN
Uroš Prešern je študent zadnjega letnika univerzitetnega dodiplomskega študija biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko inženirstvo, Univerza v Ljubljani. Trenutno se raziskovalno ukvarja s preučevanjem interakcije med transmembranskima proteinoma EGFR in EpCAM, ki sta pretirano izražena v karcinomih. Zelo je hvaležen fundaciji ASEF, ki mu bo omogočila, da bo poletje preživel pri prof. Andreju Šaliju na Univerzi Kalifornije, San Francisco, kjer bo pridobil znanje o generiranju strukturnih modelov proteinov in proteinskih kompleksov z uporabo programske opreme, ki so jo razvili v laboratoriju prof. Šalija. Uroš verjame, da bo ta izkušnja ogromno pripomogla pri njegovih nadaljnjih raziskavah, hkrati pa bo pridobil novo in pomembno zanje na področju strukturne biokemije. Poleg študija in raziskovalnega dela Uroš posveča svoj čas fotografiranju, kuhanju in potovanjem. Prosti čas rad preživi na svežem zraku, kjer teče, pohajkuje ali preprosto uživa v naravi. Čeprav pa drži, da se mu po napornem dnevu najbolj prileže ogled kakšne dobre serije, ob kateri si privošči čips ali čokolado.

ALJAŽ SUHADOLNIK


Aljaž Suhadolnik is a graduate student of Management on School of Economics and Business (Faculty of Economics), at the University of Ljubljana. He received his Bachelor's degree in Business and Economics with specialization in Entrepereneurship. In order to gain additional knowledge he did course work in Logistics, Finance, Strategy and Business Communication.

Aljaž possesses extensive international experiences from multiple academic systems around the world. During his undergraduate studies he spent three semesters abroad as an exchange student. He was enrolled in Hochschule Worms, Germany as a student of Management. At Hong Kong Polytechnic University, China, he was enrolled in the Faculty of Business, Logistics and Maritime Studies. At Sapienza Università di Roma, Italy, he attended Facoltà di Economia, department of Mangement. Furthermore, as a prominent student he received scholarship from Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) to attend Universität Bremen, Germany, where he improved his knowledge of German language.

He is currently an exchange student on Yonsei University, Seoul, South Korea in Graduate School of Business, Global MBA program. Recently he was chosen to represent his University and Faculty for one semester at the University of Wollongong, Sydney Business School, Australia. In case he isn't finished with his studies, he will attend his last confirmed international semester at Tongji University, School of Economics and Management, Shanghai, China.

Aljaž has multiple experiences working in related business operations. He has two years of work experience as CEO of a small family owned company.

As an authentic and proud Slovene, Aljaž loves to mountaineer and ski in the Slovenian Alps whenever he is at home. He adores Slovenian cuisine and truly believes that it is the best in the world. Aljaž is a green energy enthusiast with some practical experiences of the topic related to mechanical engineering. Whenever he finds additional free time, he tries to deepen his knowledge of European, Slovenian and his ancestor’s history, which is his second passion besides business and economics.

Aljaž will spend the ASEF summer, writing his master thesis with Prof. dr. Matevž Raškovič at the Victoria University of Wellington, New Zealand.

SLOVENIAN
Aljaž Suhadolnik je podiplomski študent Managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomiral je iz poslovnih in ekonomskih ved na smeri Podjetništvo. Z namenom pridobitve dodatnega znanja je dodatno opravil še izpite iz Logistike, Financ, Strateškega managementa in Poslovnega komuniciranja.

Aljaž Suhadolnik ima obsežne mednarodne izkušnje iz akademskih sistemov s celotnega sveta. V času dodiplomskega študija je opravil tri semestre v tujini kot gostujoči študent. Kot študent Managementa je bil tako vpisan na Hochschule Worms v Nemčiji. Na Hongkong Polytechnic University je bil vpisan na Faculty of Business, Logistics and Maritime Studies. V Italiji na univerzi Sapienza Università di Roma je obiskoval Facoltà di Economia, oddelek za Management. Poleg tega je kot obetajoči študent prejel štipendijo s strani Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) za obisk Universität Bremen v Nemčiji, kjer je izboljšal svoje znanje nemškega jezika.

V okviru svojega podiplomskega študija, Aljaž Suhadolnik trenutno kot gostujoči študent študira na Global MBA programu, ki je del Yonsei University Graduate School of Business v Seulu, Južni Koreji. Pred kratkim je bil na razpisu Univerze v Ljubljani izbran, da bo svojo univerzo kot gostujoči študent zastopal v Avstraliji na University of Wollongong, Sydney Business School. V primeru, da ne bo že predčasno zaključil študija pa se bo odpravil še na zadnjo potrjeno mednarodno izkušnjo, na Kitajskem, v Šanghaj na Tongji University, School of Economics and Management.

Aljaž ima dve leti delovnih izkušenj iz položaja direktorja v družinskem podjetju. Pred tem se je preizkusil še na drugih položajih, povezanih s podjetništvom.

Ko je v Sloveniji, se Aljaž kot ponosen Slovenec ljubiteljsko ukvarja z gorništvom, pohodništvom in smučanjem v Slovenskih Alpah. Obožuje slovenske jedi in hkrati trdi, da je slovenska kulinarika najboljša na svetu. Aljaž je navdušenec nad stvarmi, ki so povezane z ekologijo in zeleno energijo. Iz tematike ima tudi nekaj praktičnih izkušenj, ki se navezujejo na področje strojništva. Kadarkoli najde dodaten prosti čas se poskuša poglobiti v raziskovanje evropske in slovenske zgodovine ter zgodovine svojih prednikov. To je poleg ekonomije njegova druga strast.

Aljaž bo ASEF poletje preživel na Novi Zelandiji, kjer bo magistrsko nalogo pisal pri prof. dr. Matevžu Raškoviču na Victoria University of Wellington.

LENART ŠKRJANC


Lenart Škrjanc is a 6th year student of dental medicine at the Medical Faculty in Ljubljana. For as long as he remembers he has been enthusiastic about the function of the human body, natural sciences as well as handwork, technical work, aesthetics, working with people and everyday challenges brought by the profession of a dentist.

He is currently enrolled in a study project at the Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics researching gingival overgrowth in patients with fixed applicances. So far he attended various international congresses, workshops and in 2018 a clinical clerkship at the Haddassah Hebrew University in Jerusalem, Israel.

As part of the ASEF fellowship program, Lenart will be visiting prof. Janina Golob Deeb and her research team at the Virginia Commonwealth University, focusing on expanding knowledge in the field of Peridontology.

Abroad, he would like to become acquainted with potential different clinical techniques and methods in the dental profession. In addition, he is interested in different types of dental care, organizational structures and the specifics of the individual approach to patients.

SLOVENIAN
Lenart Škrjanc je študent 6. letnika dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Od nekdaj je navdušen nad delovanjem človeškega telesa, naravoslovnimi znanostmi, ročnim in tehničnim delom, estetiko in delom z ljudmi, kar vse prinaša, s svojimi vsakodnevnimi izzivi, poklic zobozdravnika.

Trenutno je vključen v raziskovalno študijo na Katedri za čeljustno in zobno ortopedijo, katere tema je povečana dlesen pri pacientih med čeljustno-ortopedsko obravnavo.

Do sedaj se je udeležil večjih mednarodnih kongresov in delavnic za študente dentalne medicine ter v letu 2018 klinične prakse na Haddassah Hebrew University v Jeruzalemu, Izrael.

Lenart bo v okviru ASEF gostoval pri profesorici Janini Golob Deeb na Virginia Commonwealth University, kjer želi tekom raziskovalnega dela poglobiti svoje znanje na področju paradotontologije in implantologije.

V ZDA se želi seznaniti s potencialnimi različnimi kliničnimi tehnikami in metodami na področju dentalne medicine. Obenem ga interesira drugačen sistem organizacije zobozdravstvene oskrbe in individualni pristop do pacienta.

ANJA TUŠAR


Anja Tušar is currently finishing an MSc in Biotechnology at the University of Ljubljana after completing a BSc in Microbiology. Her laboratory work for her master's thesis was done under the supervision of prof. dr. Roman Jerala at National institute of Chemistry, where she acquired knowledge and experience in the field of recombinant protein production. Anja obtained previous experience in the area of synthetic biology at the Max-Planck Institute in Marburg and at the Technical University of Denmark in Copenhagen. She is looking forward to spending the summer at the laboratory of prof. dr. Boštjan Kobe at University of Queensland in Brisbane, where she will expand her knowledge about protein structure and work on function studies of proteins involved in Toll-like receptor signaling. Besides doing research Anja is grateful for opportunity to travel to Australia and explore the culture by meeting the locals.

SLOVENIAN
Anja Tušar trenutno končuje magistrski študij Biotehnologije na Univerzi v Ljubljani po dodiplomskem študiju Mikrobiologije. Praktično delo v laboratoriju je opravila na Kemijskem inštitutu pod mentorstvom prof. dr. Romana Jerale, kjer je pridobila veliko znanja in izkušenj na področju produkcije rekombinantnih proteinov. Predhodne izkušnje iz sintezne biologije je pridobivala na Max-Planck inštitutu v Marburgu in Danski tehniški univerzi v Kopenhagnu. Anja se veseli poletja, ko bo pri prof. dr. Boštjanu Kobeju na Univerzi v Queensland-u razširila svoje znanje o proteinskih strukturah in raziskovala funkcionalnost proteinov vključenih v signalno pot TLR receptorjev. Poleg raziskovalnega dela je Anja hvaležna za možnost potovanja v Avstralijo in spoznavanja tamkajšnje kulture.

URŠA URŠIČ


Urša Uršič is a physics student at the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Ljubljana. She obtained her bachelor's degree in 2018/19 and decided to take a year off from studies to participate in research exchange. She completed a six-month internship in Luxembourg working with liquid crystals. Prof. Boštjan Kobe at the University of Queensland will be hosting her for another ten-week internship in June where she will be working on protein functions. In October Urša Uršič will begins her master's studies in biophysics at the University of Ljubljana.

SLOVENIAN
Urša Uršič je sveže diplomirana študentka fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. V letošnjem študijskem letu je vpisana v absolventako leto, kar ji omogoča opravljanje dlje trajajočih raziskovalnih izmenjav. Šest mesečno prakso na temo tekočih kristalov je opravljala v Lukemburgu, junija pa odhaja v Avstralijo na univerzo v Queenslandu k prof. Boštjanu Kobetu na deset tedensko raziskovanje funkcionalnosti proteinov. Oktobra bo z magisterijem na področju biofizike nadaljevala svojo izobraževalno pot.

SABINA VERŠIČ


Sabina Veršič is a PhD student of Economic and Business Sciences at the Faculty of Economics and Business, University of Maribor, working in the field of Strategic Management and Company Policy. Her primary research interest is Strategic Management, in particular the impact of perceived changes in the multidimensional ecosystem of the company's (external) environment on the company's business focus and performance. She received her MSc in Project and Strategic Management and BSc degree in Management from the Faculty of Economics and Business, University of Maribor.

This summer, Sabina will be visiting Dr. Tina Saksida at the University of Prince Edward Island and Dr. Nuša Fain at the Queen’s University, where she will measuring the impact of digitalization on business strategy, employee perceptions and skills. Aside from research, she likes traveling and exploring new cultures as well as spending time with her dog, friends and family.

SLOVENIAN
Sabina Veršič je doktorska študentka ekonomskih in poslovnih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru, raziskuje področje strateškega managementa in politike podjetja. Njeno glavno raziskovalno področje je področje strateškega managementa, natančneje raziskuje vpliv zaznanih sprememb večdimenzionalnega ekosistema (zunanjega) okolja podjetja na strateško poslovno osredotočenost in uspešnost podjetja. Magistrirala je iz področja projektnega in strateškega managementa in diplomirala iz področja management na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

To poletje bo Sabina obiskala dr. Tino Saksina na University of Prince Edward Island in dr. Nušo Fain na Queen’s University, kjer bo merila vpliv digitalizacije na poslovne strategije, zaposlene in njihove spretnosti. Drugače pa Sabina rada potuje in raziskuje nove kulture kakor tudi preživlja čas s psom, prijatelji in družino.

Working With