Junior Fellows 2020

Meet Junior Fellows - Research Abroad

NINA ZUPANČIČ


Nina Zupančič is a young doctor close to finishing her internship in General hospital Novo mesto. She graduated at Medical faculty in Ljubljana. While studying, she participated in many research and professional exchange programs in Europe and other continents to get an even better insight into a foreign health system. Her fields of interest have been gynaecology, neurology, paediatrics, paediatric and heart surgery. One of the most valuable experiences that she has had was studying at Humboldt university in Berlin for six months and joining the Erasmus exchange. In 4th grade of studying she was awarded with Prešeren recognition for a research work in field of neonatology, titled Hepatic portal venous gas in newborn: etiology and meaning. In a little while a decision about her speciality will have been done. Before that she is keen on becoming acquainted with scientific research work and get fundamental experience, that she will be able to use later in her clinical research. She can not hide excitement about this summer collaboration with dr. Michael Pavličev at Vienna university.

To fulfill her free time she paints and reads about arts. Vivid imagination and Roald Dahl are two things she looks up to. Traveling and meeting new cultures is her constant occupation. She also is a fan of sports and leads trainings of general exercise for healthy spine.

SLOVENIAN
Nina Zupančič je mlada zdravnica in zaključuje pripravništvo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tekom študija se je udeležila številnih izmenjav v Evropi in izven nje, da bi pridobila čim širši vpogled tudi v tuj zdravstveni sistem. Prakse je opravljala na različnih področjih, kot so ginekologija, nevrologija, pediatrija, otroška in srčna kirurgija. Najbolj jo je izpopolnil polleten študij na Humboldtovi univerzi v Berlinu v okviru Erazmus programa. V četrtem letniku je dobila Prešernovo priznanje za raziskovalno nalogo iz področja neonatalogije, z naslovom Zrak v portalnem sistemu jeter novorojenčka: etiologija in pomen. Je tik pred odločitvijo za smer specializacije, pred tem pa se želi bolje seznati z znanstvenim delom in pridobiti izkušnje, ki ji bodo kasneje koristile pri raziskovanju ob kliničnem delu. Nadvse se veseli letošnjega sodelovanja z dr. Mihaelo Pavličev na Dunajski univerzi.

Da je vsaka minuta dobro izkoriščena poskrbi njena želja po risanju in zanimanje za umetnost. Je večna ljubiteljica domišljije in Roalda Dahla. Rada potuje ter odkriva nove kraje in kulture. Športne aktivnosti se pogosto pojavijo na njenem urniku, je tudi vaditeljica skupinskih vadb za vse, ki imajo težave s hrbtenico.

SARA ERMENC


Sara Ermenc is a Master’s student at the University of Ljubljana, Faculty of Law. Her legal research interests encompass commercial law, including all its branches. During her studies she was enthusiastic about gathering international experience – she studied at the Ludwig-Maximilians-University in Munich, apart from the latter she took part in numerous legal competitions and workshops, attended conferences, pursued internships, etc.. As she is eager to transform the theory into solving conundrums in practice, she has done legal research for various moot-courts, academic collaborations with the University of Ljubljana, School of Economics and Business and last but not least for the work at the international law firm, where she is currently acquiring expertise.

She is honoured to be granted the opportunity to visit prof. Urška Velikonja at the Georgetown University in Washington D.C., where she will research corporate governance in the banking sector, focusing mainly on the comparative analysis of the Slovenian (continental) and American (common-law) systems.

SLOVENIAN
Sara Ermenc je študentka magistrskega študija Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani. Njeno področje raziskovanja in zanimanja je gospodarsko pravo vključujoč vse podpanoge. Tekom študija je zavzeto nabirala mednarodne izkušnje – študij v tujini je izkusila na Ludwig-Maximilians-Universität v Münchnu, prav tako se je udeležila številnih pravnih tekmovanj, znanstvenih konferenc, praks ter drugih izobraževanj. Teoretično znanje rada nadgradi z reševanjem konkretnih pravnih problemov. Tako se je s pravnim raziskovanjem srečevala v okviru tekmovanj, akademskega sodelovanja z Ekonomsko fakulteto, Univerze v Ljubljani in nenazadnje v okviru dela v praksi, saj trenutno praktično znanje pridobiva v mednarodni odvetniški pisarni.

V zadovoljstvo in čast ji je, da bo pod pokroviteljstvom fundacije ASEF obiskala prof. Urško Velikonja na Univerzi Georgetown v Washingtonu, kjer bo raziskovala področje korporativnega upravljanja v bančnem sektorju, pri čemer se želi osredotočiti na primerjalnopravno analizo slovenskega (kontinentalnega) ter ameriškega (common-law) pravnega sistema.

MATEJ CORN


Matej Corn is an undergraduate student of chemistry at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FCCT) University of Ljubljana and is currently enjoying his extra year after finishing all the exams. During his studies he participated in Student Inovative Project for Social Benefit named The importance of environmental factors in the conservation of written cultural heritage. For a year and a half he worked as a student and intern in company Lek d.d., Novartis divison on a department of assuring Quality Control of aseptic products. For his bachelor degree he has been working under mentorship of izr. prof. dr. Jernej Iskra, from FKKT. His thesis was development of a method for selective oxidation of sulfides under green conditions. Matej has as an ASEF fellow received an opurtunity to work at the University of Illinois Urbana-Champaign, where he will participate in a project of total synthesis of complex and biologically active products under mentorship of prof. David Šarlah. After a day of working in a laboratory he relaxes in a game of volleyball, tarok or playing guitar but sometimes only by watching a good TV serie or a movie.

SLOVENIAN
Matej Corn je študent dodiplomskega študija kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani in trenutno uživa v absolventskem letu po opravljenih izpitih. Tekom študija se je udeležil Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist z naslovom Pomen okoljskih dejavnikov pri ohranjanju pisne kulturne dediščine. Leto in pol je opravljal študentsko delo in praktično usposabljanje v podjetju Lek d.d., družbe Novartis na oddelku zagotavljanja kontrole kakovosti aseptičnim izdelkom. V okviru diplomskega dela se je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jernej Iskra, FKKT, ukvarjal z razvojem metode za selektivno oksidacijo z uporabo t.i. zelenih reagentov. Matej je v okviru ASEF-a dobil priložnost obiskati univerzo University of Illinois Urbana-Champaign, kjer bo sodeloval na projektu totalne sinteze kompleksnih in biološko aktivnih produktov pod mentorstvom prof. Davida Šarlaha. Po dnevu dela v laboratoriju rad sprosti svoje misli ob igri odbojke, taroka ali kitare, včasih pa tudi samo ob gledanju filmov in serij.

KARIN DOBRAVC ŠKOF


Karin was born in Maribor, where she graduated from physics on the Faculty of natural sciences and mathematics. Now she is the 1st year of MSc in physics at the Faculty of mathematics and physics. Her interests lie in subjects related to biophysics and astrophysics, that is why she's visiting prof. Gregor Gorjanc at the University of Edinburgh, where she will work in the area of genomics. In the course of the fellowship, Karin is hoping to explore multidisciplinary work on the project, where she can use knowledge of physics and gain information from other fields. In the past she has worked on a PKP project, participated in Physics days in Bistra and offered voluntary tutorship in scientific subjects.

In her free time, Karin is a member of SiNAPSA (Slovenian society for neuroscience), she enjoys skiing in the winter and reading books in the summer. She also plays the clarinet in several wind orchestras. Currently she represents Bizeljsko as its wine queen, where she is promoting local wines and viticulture amongst young people.

SLOVENIAN
Karin prihaja iz Maribora, kjer je zaključila dodiplomski študij fizike, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Nato je študij nadaljevala na magisteriju v Ljubljani, na Fakulteti za matematiko in fiziko. Zanima jo raziskovanje na področju astrofizike in biofizike. Odločila se je obiskati prof. Gregorja Gorjanca na Univerzi v Edinburghu na Škotskem, kjer bo sodelovala na projektu iz genomike. Želi si pridobiti izkušnjo znanstvenega dela v interdisciplinarni skupini znanstvenikov, kjer bo lahko uporabila svoje fizikalno znanje, hkrati pa pridobila nova znanja iz ostalih področij. V preteklosti je delala na PKP projektu, sodelovana na Dnevih fizike v Tehniškem muzeju Bistra, ter kot prostovoljka nudila učno pomoč iz naravoslovnih predmetov.

V svojem prostem času je članica slovenskega društva za nevroznanost, SiNAPSA, pozimi uživa v smučanju, poleti pa v branju knjig. Prav tako igra klarinet v pihalnih orkestrih. Trenutno pa predstavlja aktualno vinsko kraljico Bizeljskega, kjer se trudi promovirati lokalna vina in vinogradništvo približati mlajšim generacijam.

TINA FIJAVŽ


Tina is a sixth-year medical student at the University of Ljubljana. During her studies she has developed a great interest in eye disorders. She improved clinical skills at the Eye Clinic in Freiburg and is going to spend her summer in Utah in a laboratory of a renowned researcher in the field of Ophthalmology, professor David Križaj. Grateful for this opportunity she is convinced the research visit is going to add valuable experience to her future career.

Apart from interest in eye diseases, Tina enjoys spending her free time in the nature doing hiking, climbing as well as alpine and cross country skiing.

SLOVENIAN
Tina je študentka šestega letnika medicine na Univerzi v Ljubljani. Tekom študija so njeno veliko zanimanje postale očesne bolezni. Klinično znanje je nadgrajevala na očesni kliniki v Freiburgu, poletje pa bo preživela s pridobivanjem raziskovalnih izkušenj v laboratoriju priznanega raziskovalca s področja oftalmologije, profesorja Davida Križaja v Utahu. Za priložnost je neizmerno hvaležna in prepričana, da jo bo ta obogatila z dragocenimi izkušnjami na njeni prihodnji poklicni poti.

Poleg zanimanja za očesne bolezni so ji v veliko veselje športi v naravi; od pohodništva, plezanja pa do smučanja in teka na smučeh.

TAJDA KLOBUČAR


I am currently finishing my master program in Biotechnology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana. Although I’ve undertook both BSc and MSc in Slovenia, I have done multiple traineeships in Germany, Sweden and Portugal. I am a two-time recipient of The Milan Lenarčič University Foundation scholarship and received a Charter for the outstanding academic achievement by University of Ljubljana (2018). My practical research experience has led me into the intriguing world of stem cells. Whether they are the answer to all modern medical problems – I am yet to decide. However, it will be my outmost pleasure to spend the summer in the group of prof. dr. Jernej Ule in London, where I’ll have a chance to explore stem cells from another extremely interesting perspective of RNA molecule and RNA-binding proteins.

Most of my free time is filled up with music since I play the violin in many different groups. While abroad, I love to explore small, local places with live music and to learn about the locals’ habits and their pace of life.

SLOVENIAN
Sem absolventka magistrskega študija Biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Čeprav že zadnjih 7 let študiram v Sloveniji, sem v tem času opravila več raziskovalnih usposabljanj v Nemčiji, na Švedskem in na Portugalskem. Sem dvakratna prejemnica štipendije Univerzitetne ustanove inženirja Lenarčič Milana in prejemnica Svečane listine za študente Univerze v Ljubljani za najboljše študijske dosežke (2018). Obštudijsko raziskovalno delo me je popeljalo v fascinanten svet matičnih celic. Ali so ravno te rešiteljice vseh težav sodobnega človeka – zaenkrat si še ne drznem odgovoriti. Vsekakor pa se izjemno veselim poletnega obiska pri prof. dr. Jerneju Uletu v Londonu, kjer bom lahko na matične celice in njihovo diferenciacijo pogledala še z vidika molekule RNA in RNA-vezavnih proteinov.

Večino prostega časa zapolnim z glasbo, saj igram violino pri več različnih zasedbah. Kadar sem v tujini, najraje raziskujem majhne, lokalne prostore z živo glasbo in se trudim spoznati navade in tempo življenja domačinov.

SARA KOŠENINA


Sara Košenina is a second year PhD student at Stockholm University, Department of Biochemistry and Biophysics. She is studying the botulinum neurotoxins using a wide variety of methods, including X-ray crystallography and cryo EM, to understand toxins basic mechanism and to improve their therapeutic properties. Before starting her PhD she obtained her master’s degree in biochemistry at Stockholm University. As a passionate structural biologist she´s looking forward to expand her knowledge doing a research project with prof. Boštjan Kobe at the University of Queensland this summer, where she’ll be working on structural studies of proteins important in infection in immunity. In her free time Sara enjoys spending time outdoors, hiking, skiing and discovering nature.

DAFNE MARKO


Dafne Marko is a MA student of Cognitive Science at the University of Ljubljana. In 2015, she finished her BA studies in translation (Slovene-English-German) at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. During her undergraduate education, she developed a strong interests in corpus linguistics, natural language processing and language technologies. She joined several national research projects related to corpus linguistics and language resources, mainly helping with manual annotations, building datasets and evaluating tools for automatic annotation. In 2015 she joined the bilateral project “Semantic Role Labelling in Slovene and Croatian” with the main goal of developing a corpus with semantic role annotations to be used as training data for supervised machine learning systems. Dafne co-authored several scientific articles and attended different summer schools, seminars and conferences with the aim to gain experience and knowledge in her topics of interest. This year she will collaborate with prof. Gašper Beguš at the University of Washington, where she will work on projects related to computational linguistics, phonology and computational modeling. Apart from her interests in natural language processing, Dafne is a sport enthusiast who loves to ski, ride her road bike and train martial arts.

SLOVENIAN
Dafne Marko je podiplomska študentka Kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani. Leta 2015 je zaključila dodiplomski študij prevajanja (slovenščina-angleščina-nemščina) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem se je začela zanimati za korpusno jezikoslovje, obdelavo naravnega jezika in jezikovne tehnologije. Sodelovala je na različnih nacionalnih projektih, povezanih s korpusnim jezikoslovjem in jezikovnimi viri, kjer je bila zadolžena za ročno označevanje, gradnjo podatkovnih baz in evalvacijo orodij za avtomatično označevanje. Leta 2015 se je priključila bilateralnemu projektu “Označevanje semantičnih vlog v slovenščini in hrvaščini” z glavnim ciljem razviti korpus z oznakami semantičnih vlog, ki ga bo mogoče uporabiti kot učno množico v sistemih nadzorovanega strojnega učenja. Dafne je soavtorica številnih znanstvenih člankov, prav tako pa je obiskovala različne poletne šole, seminarje in konference, da bi pridobila izkušnje in poglobila znanje. Letos bo obiksala prof. Gašperja Beguša na Univerzi v Washingtonu, kjer bo sodelovala na projektih, povezanih z računalniškim jezikoslovjem, fonologijo in računalniškim modeliranjem. Poleg ljubezni do obdelave naravnega jezika je tudi športna navdušenka, ki rada smuča, kolesari in trenira borilne veščine.

ANA PINTAR


In 2018 she graduated with honors at the Faculty of Administration and received the Prešeren Award for her bachelor thesis. She is currently pursuing a Master's Degree in Business Informatics (EF UL), where she also completed a study exchange in Sweden. Throughout her student journey she was committed to involving herself in many extracurricular activities and gaining hands-on experiences as a student employee. By leading Student Organization and being member of Student Council, Faculty bodies and Student Parliament, she made a big step in her personal and business development. Student job that shaped her career the most was a 2,5-year journey she had in multinational company Bisnode, where she worked as a digital marketing assistant. Curiosity, grit and positive attitude most reflect her as an individual. Critical thinking, wisdom and the ability to make constructive feedback are qualities she values the most in people. She enjoys reading good books, gaining new knowledge and meeting like-minded people. Hiking and being in nature is also one of her favorite way of spending spare time. Core focuses of interest include corporate entrepreneurship, innovation management, corporate engagement models with start-ups and digitalization of business models. That is why her research visit will take place in Canada at Queen’s University, where she will work with prof. Nuša Fain, who is specialized in entrepreneurship and innovation management.

SLOVENIAN
V letu 2018 je na Fakulteti za upravo diplomirala z odliko in za diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado. Trenutno nadaljuje z izobraževanjem na magistrskem programu Poslovna informatika (EF UL), kjer je opravila tudi študijsko izmenjavo na Švedskem. Tekom študija je bila vseskozi aktivna na številnih obštudijskih področjih in s študentskim delom pridobila veliko praktične izkušenj. Vodenje Študentske organizacije FU UL, članstvo v Študentskem svetu FU UL, poslanski mandat v Študentskem parlamentu ŠOU LJ, tutorstvo in ostale prostovoljna udejstvovanja, so bila velika odskočna deska v njenem osebnem in poslovnem razvoju. Prav tako tudi študentka dela, od teh jo je najbolj zaznamovalo obdobje v mednarodni korporaciji Bisnode, kjer je izkušnje pridobivala na oddelku digitalnega marketinga. Radovednost, predanost in pozitivna naravnanost so lastnosti, ki najbolj odražajo njeno osebnost. Pri ljudeh najbolj ceni kritično presojanje, modro razmišljanje in zmožnost podajanja konstruktivne kritike. Osrečujejo jo dobre knjige, nenehno učenje, nove priložnosti in povezovanje z isto-mislečimi. Rada preživlja čas v naravi in obožuje hojo v hribe. Njena zanimanja segajo na področja podjetniških funkcij v korporacijah, inovacij, korporativnih modelov sodelovanja z zagonskimi podjetji in digitalizacije poslovnih modelov, zato bo raziskovalni obisk opravila v Kanadi na Queen's University, pri prof. Nuši Fain, ki je specializirana na področju podjetništva in management inovacij.

GAŠPER PODOBNIK


Gašper is a 2nd-year Biomedical Engineering Master's student at the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, where he also obtained his bachelor's degree. During his master's degree studies Gašper is working in the Laboratory of Imaging Technologies as a student researcher. He is developing machine learning models for automatic classification of MR images modalities and is exploring possibilities of predictive diagnosis of Alzheimer's disease based on MR images. To broaden his knowledge in this domain he attended Summer school of biomedical imaging at ETH Zürich in 2019.

This summer, Gašper will join the research group of Prof Mateja Jamnik at Cambridge University, to work on artificial intelligence related projects. He is ambitious to use new ideas from data science domain gained during this visit in his later projects.

Besides actively participating in the Student Council, his favourite free time activities include playing basketball, cycling, windsurfing and hiking. He also enjoys theatre and likes exploring historical cities, as well as spending time in nature.

SLOVENIAN
Gašper je študent drugega letnika magistrskega študija Biomedicinska tehnika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Med magistrskim študijem Gašper aktivno sodeluje v Laboratoriju za slikovne tehnologije, kjer s pomočjo orodij strojnega učenja razvija modele za avtomatsko razvrščanje modalitet magnetnoresonančnih slik. Poleg tega raziskuje možnosti za napovedovanje razvoja bolezni potencialnih bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo na podlagi analize MR slik.

Tekom poletja bo obiskal prof. Matejo Jamnik na Univerzi v Cambridgeu v Združenem Kraljestvu, kjer se bo ukvarjal s projektom, povezanim z umetno inteligenco. Pridobljene izkušnje in znanje želi uporabiti v svojem nadaljnjem delu na področju analize medicinskih slik.

Poleg sodelovanja v Študentskem svetu, v prostem času uživa v igranju košarke, kolesarjenju, in drugih športnih aktivnosti. Z veseljem hodi v gledališče ter raziskuje mesta z bogato zgodovino in naravne lepote po svetu.

PAVLIN POLIČAR


Pavlin Poličar is a first-year PhD student of computer science at the University of Ljubljana, working in the field of artificial intelligence and machine learning. For the past two years, he has been focusing on developing and applying methods to applied biological sciences. His research for his master's thesis was awarded the Prešeren Award from the University of Ljubljana - the most prestigious award given to students in Slovenia - and his resulting software has garnered thousands of users around the globe. Additionally, he has ongoing collaborations with the University of Florida, University of Padua, and the Baylor College of Medicine.

This fall, Pavlin will be visiting prof. Marinka Žitnik at the Department of Biomedical Informatics at Harvard University in Boston, where he will be working on developing new, robust and interpretable, machine-learning methods for biomedical data.

Despite the technical nature of his research, Pavlin is interested in all facets of life. He likes learning about the humanities and attending cultural events. He is fascinated by different cultures and enjoys traveling. He enjoys playing different sports, reading, and is always up to try something new.

SLOVENIAN
Pavlin Poličar je doktorski študent računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem umetne inteligence in strojnega učenja. Zadnji dve leti je posvetil razvoju in uporabi novih pristopov strojnega učenja na področju biomedicine. Za njegovo delo v sklopu magistrske naloge je prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, njegovo rešitev uporablja na tisoče uporabnikov po celem svetu. Poleg tega sodeluje z znanstveniki doma in v tujini, med drugimi na Univerzi na Floridi, Univerzi v Padovi ter Baylor College of Medicine v Houstonu.

Jeseni bo Pavlin obiskal prof. Marinko Žitnik na oddelku za biomedicinsko informatiko na Univerzi Harvard v Bostonu. Tam bo razvijal nove metode strojnega učenja ter jih uporabljal za analizo velikih bioloških podatkov, s posebnim poudarkom na robustnih statističnih modelih in novih pristopih za razlago napovedi.

Kljub tehnični naravi njegovih raziskav se Pavlin ne omejuje na aktivnosti na svojem ozkem področju, pač pa so mu blizu tudi humanistične vede. Rad se udeležuje kulturnih prireditev, zanimajo ga različne kulture in veselijo ga potovanja po svetu. Uživa v igranju različnih športov, rad bere knjige in je vedno odprt za nova doživetja.

TIM POŠTUVAN


Tim Poštuvan is an undergraduate student of Computer Science and Mathematics at Faculty of Computer and Information Science in Ljubljana. Currently he is conducting research at Bioinformatics Laboratory at the faculty where he is developing an efficient biclustering algorithm for better data representation. He is also collaborating on Biochemistry project with a research team from Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine in Ljubljana. His responsibility is designing and implementing approaches for curve fitting of Lambert W - function on enzyme absorbance data. Objective of the research is to get a good approximation of the middle part of curves, which are poorly described using existing models. His greatest passion is research so ASEF fellowship offers him an ideal opportunity to perfect his research skills. This summer, he will be undertaking a project focusing on artificial intelligence with prof. Jure Leskovec at the Stanford University. In his free time, he enjoys playing volleyball and watching good movies. He also adores travelling.

SLOVENIAN
Tim Poštuvan je dodiplomski študent Računalništva in matematike na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Trenutno raziskuje v laboratoriju za bioinformatiko na fakulteti, kjer razvija učinkovit algoritem za boljšo predstavitev podatkov. Prav tako sodeluje na biokemijskem projektu z raziskovalno ekipo z inštituta za biokemijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Odgovoren je za načrtovanje in implementacijo pristopov za curve fitting Lambert W - funkcije na podatkih o absorbanci encimov. Cilj raziskave je dobiti dober približek za srednje dele krivulj, ki so slabo opisani s trenutnimi modeli. Njegova največja strast je raziskovanje, zato je ASEF fellowship odlična priložnost, da izpopolni svoje raziskovalne sposobnosti. Poleti bo obiskal prof. Jureta Leskovca na univerzi Stanford, kjer bosta skupaj delala na projektu s področja umetne inteligence. V prostem času rad igra odbojko in gleda dobre filme. Poleg tega izredno rad potuje.

TIM PREZELJ


Tim Prezelj completed his BSc studies in microbiology. Currently he is completing his master studies in molecular and functional biology at the University of Ljubljana (Slovenia). Parallelly he studied cognitive sciences and spent quite some time improving his knowledge abroad – especially Germany and Italy. He started his research in the fields of molecular biology, immunology and the evolution of cancer. Past few years his interests are focused more on evolutionary psychology, biology and neurology of sex and gender, religion and language. He is very fond of art history and tries to integrate humanities into natural sciences as much as possible. He finds new interdisciplinary approaches and fields especially challenging. During his spare time Tim likes to read, visit different cultural and fashion events, exhibitions and concerts.

Under the patronage of ASEF he will spend 10 weeks on a research visit in Vienna supervised by prof. Mihaela Pavličev, PhD. He will broaden his skills and knowledge in the field of evolutionary biology. Tim is very grateful for the opportunity he got and will try to seize it best.

SLOVENIAN
Tim Prezelj je diplomirani mikrobiolog (UN), ki trenutno zaključuje magistrski študij molekulske in funkcionalne biologije na BF UL. Vzporedno je študiral tudi kognitivne znanosti, veliko pa se je izobraževal tudi v tujini – predvsem v Nemčiji in Italiji. Raziskovalno se je dolgo posvečal molekularni biologiji, imunologiji in evoluciji raka. Zadnja leta se bolj intenzivno spogleduje z evolucijsko psihologijo, biologijo in nevrologijo spola in spolne identitete, religije ter jezika. Zanima se tudi za umetnostno zgodovino ter se trudi povezovati naravoslovne znanosti s humanizmom. Pri tem mu poseben izziv predstavljajo nova interdisciplinarna področja. V prostem času Tim rad bere, obiskuje različne kulturne in modne dogodke, razstave ter koncerte.

Pod okriljem združenja ASEF bo dobra dva meseca preživel na Dunaju pri prof. dr. Mihaeli Pavličev, kjer se bo izpopolnjeval predvsem na področju evolucijske biologije. Priložnost, ki mu je bila dana zelo ceni in jo namerava plodovito izkoristiti.

DOMEN RIBNIKAR


Domen Ribnikar is a medical doctor, a specialist of medical oncology, currently working at the Institute of Oncology Ljubljana. He deals with breast cancer patients and is responsible for systemic treatment of these patients. He is also a PhD student of Biomedicine at Medical Faculty of Ljubljana. Already as a medical student he was actively involved into research in breast cancer field and he continued with research also during his residency.

In 2016 Domen left Slovenia and went to Toronto, Canada, for a 2-year breast cancer clinical-research fellowship under the mentorship of professor doctor Eitan Amir. So far, they have published many good papers in different medical journals and some of them are still in a writing phase.

ASEF will give him an excellent opportunity to be even more actively involved into breast cancer research as he will be conducting a research of tumor heterogeneity in patients with invasive lobular breast carcinoma, which is also a theme for Domen's doctoral thesis. Domen has been constantly actively involved into breast cancer research as he regularly attends national and international meetings, also as an active speaker.

His family (his wife Nina and two daughters Julija and Lana Mae) gives him enthusiasm and strength for further clinical and research work in medical oncology. In his free time Domen likes jogging, hiking and he also practices transcendental meditation.

SLOVENIAN
Domen Ribnikar je zdravnik, specialist internistične onkologije, zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ki se ukvarja s sistemskim zdravljenjem bolnic z rakom dojke. Trenutno je študent zadnjega, tretjega letnika podiplomskega študija Biomedicina na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent medicine je pričel z raziskovalnim delom na področju raka dojke in z delom intenzivno nadaljeval tudi med specializacijo. V letu 2016 je odšel na dvoletni t.i. klinično-raziskovalni fellowship v Toronto, Kanado, kjer je pod mentorstvom prof.dr. Eitana Amirja nadaljeval s svojim kliničnim in raziskovalnim delom. Večina rezultatov raziskovalnega dela je že bila objavljena v uglednih strokovnih onkoloških revijah, nekatera so še v fazi pisanja.

ASEF štipendijski program je zanj izjemna priložnost za pridobitev dodatnih znanj in raziskovalno delo pod mentorstvom prof. dr. Roberta Jeraja, na Univerzi v Wisconsinu, kjer bo vključen v delo na področju heterogenosti invazivnega lobularnega karcinoma dojke, kar je tudi tema njegove doktorske disertacije. Domen se ves čas dodatno izobražuje na različnih slovenskih in mednarodnih delavnicah in kongresih, kjer tudi aktivno sodeluje kot vabljen predavatelj.

Entuziazem in močno voljo za nadaljnje raziskovanje v onkologiji mu dajejo žena Nina in dve mali deklici, petletna Julija in triletna Lana Mae, na katere je še posebej ponosen. V prostem času se ukvarja s športom, kot je tek, hoja v hribe, izvaja pa tudi transcedentalno meditacijo.

MARIANA ROŽANEC


Mariana Rožanec was born in Argentina, where she graduated as a National Public Accountant from the Faculty of Economic Sciences at the University of Buenos Aires, and afterwards worked as an external auditor.

Mariana has Slovenian roots, and in 2015 she moved to Slovenia, where she continued working in the field of external audit, and later in financial controlling and internal audit. Besides her work, she is doing a masters program in Business Studies at the Faculty of Law and Business Studies at the Catholic Institute in Ljubljana. Currently she is working on her master’s thesis in the field of intercultural management. Related to this research and as part of the ASEF fellowship program Mariana will be visiting Prof. dr. Matevž Raškovič at the Victoria University of Wellington, New Zealand.

In her free time she enjoys outdoor activities such as running, as well as spending time in nature, particularly hiking and cycling.

SLOVENIAN
Mariana Rožanec se je rodila v Argentini, kjer je diplomirala kot Pooblaščena javna revizorka na Fakulteti za ekonomske vede na Univerzi v Buenos Airesu, nato pa je delala kot zunanja revizorka.

Mariana ima slovenske korenine in se je leta 2015 preselila v Slovenijo, kjer je nadaljevala z delom na področju zunanje revizije, kasneje pa tudi na področju finančnega kontrolinga in notranje revizije. Poleg dela opravlja magistrski študij Poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani. Trenutno dela na magistrski nalogi s področja medkulturnega managementa. V povezavi s to raziskavo in v okviru štipendijskega programa ASEF bo Mariana obiskala prof. Dr. Matevža Raškoviča na Victoria University of Wellington na Novi Zelandiji.

Prosti čas rada preživlja v naravi, predvsem uživa v teku, pohodništvu in kolesarjenju.

TADEJ SATLER


Tadej Satler has obtained MSc in Biochemistry from the Faculty of Chemistry and Chemical Technology at the University of Ljubljana. This year he wants to pursue his career in science as a PhD candidate. During his studies he gained the most of his research experience at the Department of Synthetic Biology and Immunology at the National Institute of Chemistry, where he also did his master thesis supervised by prof. dr. Roman Jerala. He was involved in the preparation and characterization of modular protein nanostructures made from coiled coils. Tadej also participated in a research exchange at Stockholm University where he studied the regulation of nitrogen fixation in photosynthetic bacteria. Currently he is doing an internship at the University of Bristol, where he is developing computational and experimental skills in the field of de novo protein design.

As part of the ASEF fellowship program, Tadej will have an opportunity to visit the Prof. Andrej Šali at the University of California San Francisco, where he wants to deepen his knowledge in computational and structural biology.

SLOVENIAN
Tadej Satler je dokončal tako dodiplomski kot tudi magistrski študij Biokemije na Fakulteti za Kemijo in Kemijsko Tehnologijo Univerze v Ljubljani, svojo študijsko pot pa želi nadaljevati z doktoratom. Tekom dosedanjega študija je večino raziskovalnih izkušenj nabral na Kemijskem inštitutu v laboratoriju za sintezno biologijo in imunologijo, kjer je tudi opravil magistrsko delo pod mentorstvom prof. dr. Romana Jerale. Ukvarjal se je s pripravo in karakterizacijo modularnih proteinskih nanostruktur iz obvitih vijačnic. Dodatna znanja je Tadej pridobil na Univerzi v Stockholmu, kjer je gostoval v sklopu izmenjave ter raziskoval regulacijo fiksacije dušika v bakterijah. Trenutno je na usposabljanju na Univerzi v Bristolu, kjer v laboratoriju za proteinski dizajn pridobiva računalniške in eksperimentalne spretnosti tega področja.

Tadej bo v okviru organizacije ASEF imel priložnost obiskati Univerzo v Kaliforniji San Francisco ter sodelovati v raziskovalni skupini prof. Andreja Šalija, kjer želi poglobiti znanje iz področja računalniške in strukturne biologije.

KRIŠTOF SKOK


Krištof Skok is a master's student in physics at the Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, where he also graduated. He focuses his studies on astrophysics - a field that he enjoys from childhood. He is currently focusing his interests on cataclysmic variables and stellar pulsations. Already in high school, he participated on the International Olympiads in Astronomy and Astrophysics where he earned a silver medal and two honorable mentions. He is now continuing his mission as a mentor to the new Slovenian olympic teams which he has already taken to the olympiads three times across the world.

This summer he will research as an ASEF Junior Fellow with prof. dr. Andrej Prša at Villanova University in Philadelphia, USA. There he will improve in numerical modeling of stellar structure, stellar pulsations and the development of binary systems. He will gain a wealth of experience and insight into contemporary research in astrophysics.

In his spare time he is an active member of two astronomical clubs where he and his colleagues promote interest in astronomy through lectures and observations. Otherwise, on beautiful days he goes to the mountains to admire the beauty on Earth and on beautiful nights to the observatory to admire the beauty of the Universe.

SLOVENIAN
Krištof Skok je magistrski študent fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Svoj študij usmerja v astrofiziko – področje, ki ga veseli od malih nalog. Trenutno svoje interese usmerja v kataklizmične spremenljivke in zvezdne pulzacije. Že v srednji šoli je sodeloval na Mednarodnih olimpijadah iz astronomije in astrofizike, kjer je dosegel srebrno medaljo in dve pohvali. Zdaj nadaljuje poslanstvo kot mentor novim slovenskim olimpijskim ekipam, katere je že trikrat peljal na olimpijade po svetu.

Poleti bo kot ASEF Junior Fellow raziskoval pri prof. dr. Andreju Prši na Villanova University v Filadelfiji, ZDA. Tam se bo izpopolnjeval v numerilnem modeliranju zvezdne strukture, zvezdnih pulzacij in razvoju dvojnih sistemov. Tako bo pridobil bogate izkušnje in imel vpogled v sodobne tematike raziskovanja v astrofiziki.

V svojem prostem času je aktiven član dveh astronomskih društev v okviru katerih s kolegi širi in promovira zanimanje za astronomijo s predavanji in opazovanji. Sicer se ob lepih dnevih odpravi v gore občudovati lepoto na Zemlji in ob lepih nočeh na observatorij občudovati lepoto v vesolju.

TINE STARIČ


Tine is a master’s student of accounting and auditing at School of Economics and Business, Ljubljana University, where he also graduated from the same field. Throughout his studies he’s trying to intertwine his selected field of accounting with informatics and business process automation. At the moment, he works as a developer of ERP systems and carries out seminars on the topics of statistics and informatics at the faculty. He’s going to spend the summer with prof. Sergeja Slapničar at University of Queensland where he’s going to research the topic of cyber security risk management.

In his spare time, he prefers to invest his time in the development of his beer brewery name StarReach, what’s left, he likes to spend on a volleyball field or with a tennis racquet in hand. During the summer he tries to attend all the festivals, for which he always claims there are too few.

SLOVENIAN
Tine je magistrski študent računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na istem področju tudi diplomiral. Že ves čas šolanja poskuša izbrano področje računovodstva prepletati z informatiko in avtomatizacijo poslovnih procesov. Trenutno deluje kot razvijalec ERP sistemov, na fakulteti pa izvaja seminarje na področju informatike in statistike. Poletje bo preživel pri prof. Sergeji Slapničar na univerzi v Queenslandu kjer bo raziskoval področje upravljanja tveganj kibernetske varnosti.

Med obveznostmi prosti čas vlaga v razvoj svoje pivovarne StarReach, kar ostane, pa ga najraje preživi na odbojkarskem igrišču ali s teniškim loparjem v roki. Poletne mesece najraje nameni festivalom za katere pa vedno trdi, da jih je premalo.

LUKA ŠKOLČ


Luka Školč is an undergraduate student of Physics at the Faculty of mathematics and physics, University of Ljubljana. He finished his first year with an average grade 10,0 (100%). During the summer of 2019, he studied how a nuclear reactor responds to periodic variations of reactivity. The research was done under mentorship of dr. Luka Snoj at the department of reactor physics at Jožef Stefan Institute. Luka is still at the beginning of his research career and wants to broaden his horizons in physics as much as possible before specialization. As thermodynamics and statistical physics are one of his favorite subjects, he will be joining Andrej Kosmrlj’s group at Princeton University, USA, this summer, where he will explore phase separation in multicomponent systems.

Luka’s favorite ways to rejuvenate are enjoying the nature and doing sports, mainly cycling and hiking. He also loves bike touring and his favorite trips up till now were the Netherlands and West coast of Ireland. He concluded ten years of piano classes at music school. He enjoys reading prose, writing short stories, sculpting, and making Halloween masks.

SLOVENIAN
Luka Školč je študent drugega letnika Fizike dodiplomske stopnje na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze Ljubljana. Prvega je zaključil s povprečno oceno 10,0. V poletju leta 2019 je pod mentorstvom dr. Luke Snoja na odseku za reaktorsko fiziko inštituta Jožef Stefan raziskoval odziv reaktorja na periodične spremembe reaktivnosti. Ker je še na začetku svoje raziskovalne poti in bi rad pred specializacijo spoznal čim širše področje fizike, poleg tega pa ga zelo privlačita termodinamika in statistična fizika, bo letos poleti na univerzi Princeton, ZDA, v skupini profesorja Andreja Košmrlja v okviru programa ASEF raziskoval fazno separacijo večkomponentnih raztopin.

V prostem času se Luka najraje sprošča s preživljanjem časa v naravi in s športom, predvsem kolesarstvom in hojo v gore. S kolesom tudi potuje, njegova najljubša pot do sedaj je bila zahodna obala Irske. Zaključil je deset let nižje glasbene šole, usmeritev klavir. Poleg tega rad bere prozo, piše kratke zgodbe, kipari, in izdeluje pustne maske.

BLAŽ ŠKRLJ


I hold a Bachelor’s degree in biotechnology and a Master’s degree in information technologies. Currently, I am a 2nd year PhD student in information technologies under the mentorship of Prof. Nada Lavrač. My interests lie at the intersection between complex networks, biology and machine learning – especially learning from large and heterogeneous data sources. I like to build, but also use intelligent systems to solve otherwise intractable problems. In my spare time I enjoy climbing and hiking.

SLOVENIAN
Diplomiral sem iz biotehnologije, magisterij pa sem zaključil iz informacijskih tehnologij. Trenutno sem študent drugega letnika doktorskega študija informacijskih tehnologij pod mentorstvom prof. Nade Lavrač. Zanimajo me kompleksna omrežja ter učenje na le-teh, kot tudi aplikacije tovrstne metodologije na realnih bioloških problemih, kjer so podatki pogosto relacijski in heterogeni. V prostem času rad plezam ter se ukvarjam s pohodništvom.

NEJC URANKAR


Nejc Urankar is a Researcher at the Faculty of Law, University of Ljubljana, where he is also pursuing his PhD in Legal Studies. With his main field of research being sociology of law, Nejc studies law in its societal context, focusing on the place of law in social, political and cultural life. His previous work has also centred around questions of discrimination, social inclusion and human rights. Along these lines, he is currently exploring the law as an instrument of social change and investigating whether some of the contemporary challenges faced by the global community could and should be tackled through the means of law.

Nejc will spend this fall at the Michigan State University collaborating with Prof. Ana Bračič. He is grateful to ASEF for awarding him with this opportunity and excited to explore some of the unique aspects of the research process in distinct scientific environment that he would be later able to incorporate into his own scientific research. Apart from hoping to lay solid foundations for his academic career, he is also looking forward to an enriching and eye-opening experience discovering the local culture while living in an entirely new environment.

SLOVENIAN
Nejc Urankar je študent prvega letnika doktorskega študija Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je obenem zaposlen kot mladi raziskovalec. Na širšem področju teorije in sociologije prava se v okviru raziskovalnega dela osredotoča predvsem na preučevanje pravnega pojava v njegovem širšem družbenem kontekstu. Trenutno se ukvarja z raziskovanjem vloge prava kot dejavnika družbenih sprememb v spopadanju z nekaterimi perečimi izzivi sodobnih družb, ob tem pa naslavlja zlasti področja družbene vključenosti, diskriminacije in človekovih pravic.

Zahvaljujoč štipendijskemu programu ASEF bo Nejc letošnjo jesen obiskal Michigan State University, kjer bo sodeloval s prof. Ano Bračič. Veseli se raziskovalnega dela v novem okolju ter odkrivanja novih pristopov k raziskovanju, ki jih bo nato z največjim veseljem prenesel v svoje nadaljnje delo na področju sociologije prava.

VESNA MARIJA VAN MIDDEN


Vesna is a young doctor and a first-year Ph.D. student of Neuroscience at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana. She is currently working as an intern at the University clinical center Ljubljana and after that, she will start working as a young researcher at the Neurology clinic in Ljubljana. She has always treasured science and research and applied for the ASEF Junior Fellowship program at the neurology department of prof. Krainc as part of her doctorate in the hope of learning new approaches toward diagnosing and treating movement disorder patients and also learning how to conduct clinical trials. During her studies she was a very active member of the Slovenian neuroscience association – she helped to organize various lectures and events of the topic of brain health and she is a strong believer in the growing importance of science communication. She was the co-leader of the organizational group for the Brain awareness week in 2019, when the event received honorary patronage from the President of Slovenia. One of her major interests is the role of the gut microbiome in the development of Parkinson’s disease. Her Ph.D. will be devoted to investigating the role of vagal nerve stimulation as a novel treatment approach in Parkinson's disease patients. Additionally, she greatly enjoys traveling and since she has a small dog, she spends a lot of time outdoors. Her passions are also crafting and drawing, but if the sun is shining she will most likely spend her free time hiking in the mountains.

SLOVENIAN
Vesna je mlada zdravnica in študentka prvega letnika doktorskega študija Nevroznanost na Medicinski fakulteti. Po opravljenem pripravništvu na UKC Ljubljana, se bo aprila 2020 zaposlila kot mlada raziskovalka na Nevrološki kliniki v Ljubljani. Raziskovanje jo je že tekom študija veselilo, ASEF Junior Fellowship program pa ji bo omogočil izobraževanje na Univerzi Northwestern pod mentorstvom prof. dr. Dimitri Krainca. Obisk bo namenjen učenju izvajanja kliničnih raziskav na področju motenj gibanja in sodelovanju z njihovo ekipo, ki se ukvarja z vagusno stimulacijo. Med študijem je bila aktivna članica Slovenske nevroznanstvene združenja – sodelovala je pri organizaciji predavanj in drugih dogodkov na temo nevrozonanosti in različnih bolezni možganov. Je zagovornica jasne in odprte komunikacije znanosti in se zaveda njene naraščajoče pomembnosti. Bila je sovodja organizacijske ekipe Tedna možganov 2019, ko je dogodek prejel tudi častno pokroviteljstvo predsednika države Boruta Pahorja. Kljub temu da jo iz področja nevroznanosti zanima marsikaj, je njeno pozornost najbolj pritegnila povezava med črevesno mikrobioto in potekom Parkinsonove bolezni. V svojem doktoratu bo preučevala vlogo stimulacije vagusnega živca pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. V veliko veselje so ji potovanja, umetniško ustvarjanje in risanje, v primeru lepega vremena pa se najraje odpravi na izlet v gore ali na sprehod po gozdu z njenim malim kužkom.

Working With