Junior Fellows 2021

Meet Junior Fellows - Research Abroad

ŠPELA BARBIČ


Špela is currently a final-year student of Laboratory biomedicine at University of Ljubljana. Before she continues studying Biomedicine at the graduate level, she wishes to obtain more research experiences. She had her first taste of research in the summer of 2019, when she worked at the Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Pharmacy. She then joined a project aiming to determine the role of secondary DNA structures (G4 quadruplex) in the promotor region of a specific gene. In the coming year, Špela is going to join the laboratory of prof. Jernej Murn in California, gaining research experience in the field of RNA biology. She is excited about the research visit and appreciative for the opportunity provided by the ASEF organisation.

Špela has volunteered at Slovene Philanthropy and helped with rapid antigen testing of healthcare workers during the epidemic. She is also a recipient of the MOL (City of Ljubljana) scholarship for prospective students. She enjoys running and hiking in the mountains.

SLOVENIAN
Špela trenutno zaključuje zadnji letnik dodiplomskega študija Laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo. Preden nadaljuje z magistrskim študijem iz biomedicine, želi pridobiti več raziskovalnih izkušenj. Z raziskovalnim delom se je prvič spoznala na Katedri za klinično biokemijo v poletnih mesecih 2019, kjer je kmalu zatem začela raziskovati vpliv sekundarnih DNA struktur (G4 kvadrupleksov) v promotorski regiji določenega gena. V naslednjem letu se bo pridružila laboratoriju prof. Jerneja Murna v Kaliforniji, kjer bo dobila raziskovalne izkušnje iz področja biologije RNA. Raziskovalnega obiska se zelo veseli in ceni priložnost, ki jo je dobila preko ASEF-a.

Špela svoj čas izven študija namenja tudi prostovoljnemu delu; prostovoljka je bila pri Slovenski filantropiji, v času epidemije pa je sodelovala pri hitrem testiranju zdravstvenih delavcev. Je tudi prejemnica MOL-ove štipendije za nadarjene študente. V prostem času najraje teče in hodi v gore.

LARSEN CUNDRIČ


Larsen is an undergraduate student at the Faculty of Computer and Information Science (FRI), University of Ljubljana and is currently working on his bachelor thesis in the field of Machine Learning. Before his research visit, he is finishing his last bachelor’s semester at the Faculty of Engineering, South Denmark University, as an Erasmus exchange student. During his studies, Larsen has been working in the Laboratory of Algorithms and Data Structures. He is designing different optimization algorithms and machine learning models for the industry. Because of his passion for entrepreneurship, he also founded a natural honey cosmetics company, called Beesmetic, and wants to found a tech company in the near future. During his free time, he likes to work out and play board games with his friends and family. He also loves to learn and teach others about computer science and mathematics. That is why he also went to The Gambia, Africa, as a volunteer and helped organize summer camp workshops for kids, where he taught them Mathematics and English through different games and exercises.

Larsen is truly excited to be this year’s ASEF Junior Fellow. He can’t wait to gain new knowledge related to Artificial Intelligence under the mentorship of prof. Mateja Jamnik at Cambridge University.

SLOVENIAN
Larsen je dodiplomski študent na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko (FRI), Univerza v Ljubljani, in trenutno piše diplomsko nalogo iz področja strojnega učenja. Preden se bo udeležil raziskovalnega obiska, bo zaključil svoj dodiplomski študij na Facutly of Engineering, South Denmark University, kot erasmus študent. Tekom svojega študija dela v laboratoriju za algoritme in podatkovne strukture. Ustvarja razne optimizacijske algoritme in modele strojnega učenja za proizvodnjo. Zaradi svoje strasti do podjetništva, je ustanovil svoje podjetje z naravno medeno kozmetiko Beesmetic in želi v bližnji prihodnosti ustanoviti tudi tehnološko podjetje. V svojem prostem času rad telovadi in igra družabne igre s prijatelji in družino. Prav tako se rad uči in poučuje druge o računalništvu in matematiki. Zato je tudi kot prostovoljec obiskal Gambijo, kjer je pomagal organizirati poletne delavnice za otroke in jih preko različnih vaj in iger učil matematiko in angleščino.

Larsen je navdušen, da je letošnji ASEF štipendist in komaj čaka, da bo pridobil novo znanje iz področja umetne inteligence pod mentorstvom prof. Mateje Jamnik na Univerzi Cambridge.

MARUŠA GORIŠEK


Maruša Gorišek is a MA of Political Science and a PhD student of Sociology at the School of Advanced Social Studies in Nova Gorica. She is working as a young researcher at the Institute for developmental and strategic analyses in Ljubljana, where she is a member of a research program titled Socio-cultural and organizational aspects of knowledge and technology transfer. Her research currently focuses on the concept of meritocracy and the role of experts, knowledge and science in societies. She gained practical experiences working at the field of public relations and as a Schumann trainee at the European parliament liaison office. Already during her undergraduate studies, she participated in two international exchanges at the Masaryk University in Brno and the University of Helsinki. As a part of ASEF Junior Fellowship, she is going on a study visit to prof. Peter J. Verovšek to the University of Sheffield.

In her free time, she is mainly involved in curling, where she is also a multiple-time national champion and a member of the Slovenian national team.

SLOVENIAN
Maruša Gorišek je magistrica politologije in doktorska študentka sociologije na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Kot mlada raziskovalka je zaposlena na Inštitutu za razvojne in strateške analize, kjer je članica programske skupine Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije. Trenutno se raziskovalno ukvarja predvsem s konceptom meritokracije ter vprašanjem vloge ekspertov, znanja in znanosti v družbi. Praktične izkušnje si je med drugim nabirala tudi z delom na področju odnosov z javnostmi ter v pisarni Evropskega parlamenta v okviru programa Schumannove prakse. Že tekom dodiplomskega in magistrskega študija se je udeležila dveh izmenjav na Masarykovi univerzi v Brnu ter na Univerzi v Helsinkih, v okviru ASEF Junior Fellowship pa se podaja na študijski obisk k prof. Petru J. Verovšku na Univerzo v Sheffieldu.

V prostem času se ukvarja predvsem s curlingom, kjer je tudi večkratna državna prvakinja in slovenska reprezentantka.

GAŠPER GRAD


Gašper Grad is a Master’s student at University of Ljubljana, School of Economics and Business where he also obtained his bachelor’s degree. During his studies he has participated in study exchanges at Universidad de Deusto (San Sebastian, Spain) and Tecnologico de Monterrey (Nuevo Leon, Mexico). At his home university, he carries out seminars of human resources management for undergraduate students. Furthemore, he is an active member of student’s society TopEF and a co-founder of the business hackathon Innovative all-nighter. His main field of research interest is organisational psychology. Thanks to ASEF he will join forces with prof. Tina Saksida on his research visit in Canada. His favorite spare time activities are sports, dancing and socializing.

SLOVENIAN
Gašper Grad je magistrski študent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Tekom študija se je udeležil izmenjav na Universidad de Deusto (San Sebastian, Španija) in na Tecnologico de Monterrey (Nuevo Leon, Mehika). Na domači fakulteti vodi seminarje za dodiplomske študente pri predmetu Ravnanje z ljudmi pri delu. Poleg tega je aktiven član študentskega društva TopEF in soustanovitelj poslovnega hekatona Innovative all-nighter. Področje, ki ga z raziskovalnega vidika najbolj privlači, je organizacijska psihologija. S pomočjo ASEF bo na svojem raziskovalnem obisku v Kanadi združil moči s prof. Tino Saksida. Njegove najljubše prostočasne aktivnosti so šport, ples in druženje.

METOD JAZBEC


Metod recently graduated from the Masters in Data Science program at ETH Zurich. Before that, he obtained his Bachelor’s degree in Financial Mathematics at Faculty of Mathematics and Physics in Ljubljana. Throughout his Masters, he worked on various research projects, ranging from developing privacy-preserving Machine Learning algorithms to analyzing the dynamics of financial markets based on the news sentiment. In his thesis work, Metod focused on the area of deep probabilistic modelling, namely on improving the scaling properties of such models. Outside of studies and work, Metod enjoys travelling and all kinds of sports (basketball, skiing, tennis). He is excited to join the ASEF Junior Fellows program and ASEF’s mission to strengthen academic ties between Slovenian researchers back home and abroad. As part of the program, he will visit Prof. Jure Leskovec at Stanford University.

SLOVENIAN
Metod je pred kratkim zaključil magistrski študij na področju Data Science na univerzi ETH v Zürichu. Pred tem je diplomiral iz finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Tekom magisterija je delal na različnih Machine Learning raziskovalnih projektih: od razvoja algoritmov, ki slonijo na ohranitvi zasebnosti podatkov do analize dinamike finančnih trgov na podlagi sentimenta iz novic. V svoji magistrski nalogi se je osredotočil na področje globokih probabilističnih modelov. V prostem času Metod uživa v potovanjih in je športni navdušenec (košarka, smučanje, tenis). V okviru programa ASEF bo obiskal profesorja Jureta Leskovca na univerzi Stanford in se veseli, da bo lahko prispeval k krepitvi akademskih vezi med slovenskimi raziskovalci doma in v tujini.

VID KERŠIČ


Vid Keršič is a Computer Science Master's student at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, where he also obtained his bachelor's degree in Computer Science. In the year 2020, he was selected as the 2nd best student at the University of Maribor. During his bachelor's degree studies, he started working at the Blockchain Lab:UM at the faculty, researching blockchain and distributed ledger technologies, data privacy, and self-sovereign identity. He is also researching and developing machine learning models for learning representation of entities in graph-structured data (e.g., Wikipedia graph). As part of the ASEF Junior Fellowship program, Vid will visit prof. Jure Leskovec at Stanford University, to work on artificial intelligence-related projects. He is very excited about the research visit, which will surely help him learn many new skills for his future projects.

During his spare time, Vid likes to travel, play tennis, read science fiction books, and watch movies and documentaries.

SLOVENIAN
Vid Keršič je študent magistrskega študija Računalništva in informacijskih tehnologij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je tudi diplomiral. Leta 2020 je bil izbran za drugega najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Tekom diplomskega študija je na fakulteti začel sodelovati v skupini Blockchain Lab:UM, v sklopu katere raziskuje tehnologijo veriženja blokov, zasebnost podatkov in upravljanje digitalnih identitet. Aktiven je tudi pri razvoju in raziskovanju modelov strojnega učenja za učenje predstavitve entitet v podatkih v obliki grafa (na primer graf Wikipedije). V sklopu programa ASEF Junior Fellowship bo Vid obiskal prof. dr. Jureta Leskovca na Univerzi Stanford, kjer bo delal na projektih s področja umetne inteligence. Raziskovalnega obiska se zelo veseli, saj mu bo gotovo pomagal pridobiti nove veščine, ki mu bodo pomagale pri bodočih projektih.

V prostem času rad potuje, igra tenis, bere znanstveno-fantastične knjige in gleda filme ter dokumentarce.

RHEA KLANŠEK


A Slovenian raised in the US, Rhea is pursuing a Masters of Business Informatics at School of Economics and Business (SEB) University of Ljubljana. As the Project Manager at BLCKB Applied Neuroscience, she primarily focuses on product development of Whitebox, a cloud platform for processing EEG as well as BRNoutID, a system for fatigue detection. Her research on neuromarketing data made her a finalist for science breakthrough of 2020 at the Falling Walls & Berlin Science Week Conference. She jointed BLCKB after COVID19 interrupted her work developing AI movie trailers performance predictions in Dublin’s startup Picasso Analytics founded in collaboration with her collogues from Prague Film School. Her interest in neuroscience started with her volunteer work in Epilep.si where she was part of the team that achieved top 5 NASA Space Challenge in 2015 and IEEE Brain hackathon award for the most humanitarian startup in 2016. As an ASEF fellow, Rhea will research at the University of Wyoming, on projects pertaining to biomedical signal processing, sensor fusion and virtual reality, under the mentorship of prof. Domen Novak.

In her spare time, Rhea is an avid fan of comic books and has successfully self-published a History of American comics on Kickstarter. She also edits films and loves going to film festivals.

SLOVENIAN
Rhea – Slovenka, ki je odraščala v ZDA – opravlja magisterij iz poslovne informatike na Ekonomski Fakulteti (SEB) Univerze v Ljubljani. Kot vodja projekta pri aplikativnem nevroznanstvenem startupu BLCKB, se Rhea osredotoča na razvoj projektov Whitebox, oblačne platforme za obdelavo EEG-jev, ter BRNoutID, sistema za odkrivanje utrujenosti. Njene raziskave na nevromarketinških meritvah so jo pripeljale med finaliste znanstvenega preboja leta 2020 na konferenci Falling Walls & Berlin Science Week. Startupu BLCKB se je pridružila potem, ko je COVID-19 prekinil njeno delo v dublinskem startupu Picasso Analytics, ustanovljenem v sodelovanju z njenimi kolegi iz praške filmske šole. V Dublinu se je osredotočala na razvoj napovedovanja uspešnosti filmskih trailerjev z AI. Njeno zanimanje za nevroznanost se je začelo s prostovoljnim delom v Epilep.si, kjer je bila del ekipe, ki je leta 2015 dosegla top 5 NASA Space Challenge in IEEE Brain hackathon Award za najbolj humanitarni startup v letu 2016. Kot ASEF fellow bo Rhea pod mentorstvom prof. Domna Novaka raziskovala na Univerzi v Wyomingu biomedicinsko obdelavo signalov, fuzijo senzorjev in navidezno resničnost.

V prostem času je Rhea ljubiteljica stripov in je na Kickstarterju uspešno izdala Zgodovino ameriških animacij. Ureja tudi filme in rada hodi na filmske festivale.

LEA KNEZ


Lea Knez is a Biochemistry Master’s student at the Ludwig-Maximilians-University in Munich. During her Bachelor’s studies, she worked at the Jožef Stefan Institute, where her research was focused on uncovering the molecular mechanism of a rare genetic disease – the Prader-Willi syndrome. In the last year of her studies in Ljubljana, she was selected to participate in the TRANS-GLIOMA project at the Faculty of Medicine to develop nanobodies that target novel glioblastoma stem cell markers. This summer Lea will have the amazing opportunity to join the research group of Prof. Jernej Ule at The Francis Crick Institute in London, where she will explore the dynamic world of RNAs and RNA-binding proteins and their involvement in neurodegenerative diseases. She is a strong believer that real growth begins at the end of one's comfort zone. That is why she welcomes the set of challenges that come with this opportunity, as she sees them as key components to her personal and scientific growth.

When Lea is not pipetting in the lab, she transfers her experiments into the kitchen, where she likes to try out new dishes and combinations of flavours. She also enjoys reading good books, travelling, discovering new cultures and exploring art.

SLOVENIAN
Lea Knez je magistrska študentka biokemije na Univerzi Ludwiga Maximiliana v Münchnu. Tekom dodiplomskega študija biokemije je na Inštitutu Jožef Stefan raziskovala molekularno ozadje redke genetske bolezni – Prader-Willijevega sindroma. V zadnjem letu študija v Ljubljani je bila izbrana za sodelovanje v projektu TRANS-GLIOMA na Medicinski Fakulteti, v sklopu katerega je razvijala nanotelesa, ki specifično prepoznajo markerje glioblastomskih matičnih celic. Letošnje leto pa se je Lei ponudila izjemna priložnost, saj bo v okviru ASEFA obiskala prof. Jerneja Uleta na Inštitutu Francis Crick v Londonu, kjer bo raziskovala dinamični svet RNA in RNA-vezavnih proteinov ter njihovo vpletenost v nevrodegenerativne bolezni. Ker verjame, da se resnična rast začne, ko izstopiš iz cone udobja, je ni strah izzvov, ki prihajajo skupaj s ponujeno priložnostjo, saj jih vidi kot ključne komponente svoje osebne in znanstvene rasti.

Ko Lea ne pipetira v laboratoriju, svoje eksperimentiranje preseli v kuhinjo, kjer rada odkriva nove jedi in kombinacije okusov. Poleg tega rada bere dobre knjige, potuje in spoznava nove kulture ter odkriva umetnost.

ŠPELA KNEZ


Špela is a second year PhD student of Biosciences, University of Ljubljana. During her master study of Biotechnology, University of Ljubljana, she worked as a student intern in Novartis company- Lek, d.d., in a Bioprocess laboratory, developing high yielding bioprocesses. She finished her master's degree as a part of Erasmus+ exchange at University of Natural resources and Life sciences, Vienna, working on a metabolic model of CHO cells. After that, she spent semester in Max-Delbrück centre for molecular medicine, Berlin, where she enthusiastically joined a project that aims to develop an autonomous cell-engineering approach for B cells.

Now, Špela focuses on innate immunity, especially on Toll-like receptor 10. She feels honoured to be accepted to prof. dr. Boštjan Kobe at University of Queensland in Brisbane, where she will be working on crystal domains of TLR10. She's a big enthusiast of nature and outdoor sport, and spends her spare time alpine climbing, hiking the mountains or backcountry skiing.

SLOVENIAN
Špela je študentka drugega letnika doktorskega študija Bioznanosti, Univerza v Ljubljani. Med magistrskim študijem Biotehnologije, Univerza v Ljubljani je kot študentka delala v podjetju Novartis -Lek, d.d., v bioprocesnem laboratoriju in razvijala visoko donosne procese. Magistrirala je v okviru izmenjave Erasmus+ na Univerzi za naravne vire in znanosti o življenju na Dunaju, kjer razvijala metabolični model celic CHO. Po tem je preživela semester v centru za molekularno medicino Max-Delbrück v Berlinu, kjer se je navdušeno pridružila projektu, katerega cilj je razviti avtonomni celični inženiring za celice B.

Zdaj se Špela osredotoča na prirojeno imunost, zlasti na cestninsko podoben receptor 10. Počaščena je, da je bila sprejeta v laboratorij prof. dr. Boštjan Kobe na Univerzi Queensland v Brisbane, kjer bo delala na kristalnih domenah TLR10. Je velika navdušenka nad naravo in športom na prostem, v prostem času se ukvarja z alpinizmom, pohodništvom in turnim smučanjem.

AJDA KRIŠELJ


Ajda Krišelj recently graduated from the University of Edinburgh with a 1st class honours MA degree in Cognitive Science (Humanities). For her honours dissertation, she explored the differences in mental representations between Slovenian and English native speakers, specifically how the dual grammatical number affects them. She spent the third year of her undergraduate degree in New Zealand studying at the University of Auckland, where she actively engaged with the Slovenian community. Currently she is working as an Academic Mentor in a primary school in London, where she is doing interventions in primary numeracy and trying to tackle the gaps in pupil’s knowledge caused by the school closures. She is hoping to pursue a masters degree in Speech and Language Science at UCL later.

She is very honoured for the opportunity to explore linguistic intricacies further by visiting prof. Gašper Beguš at UC Berkeley as an ASEF Junior Fellow. She is excited to contribute to research about how language works in the brain and applying that to clinical practice. In her free time, she enjoys playing the harp, singing in a choir, climbing, and mountaineering. She likes to travel and meet new people as well.

SLOVENIAN
Ajda Krišelj je pred kratkim z odliko diplomirala iz kognitivne znanosti na Univerzi v Edinburghu. Za diplomsko nalogo je raziskovala, kako se mentalne reprezentacije razlikujejo med maternimi govorci slovenščine in angleščine, bolj natančno, kako na njih vpliva dvojina. Tretji letnik je preživela na Novi Zelandiji, kjer je študirala na Univerzi v Aucklandu. Aktivno se je vključila v tamkajšnjo slovensko skupnost. Trenutno dela kot akademska mentorica na osnovni šoli v Londonu, kjer pomaga učencem, ki so zaradi zaprtja šol ostali za svojimi vrstniki. Upa, da bo naslednje leto nadaljevala študij jezikoslovja in logopedije na magistrski stopnji v Londonu.

Zelo je počaščena, da bo lahko nadaljevala svoje lingvistično raziskovanje med obiskom pri prof. Gašperju Begušu na univerzi Berkeley v Kaliforniji. V prostem času rada igra harfo, poje v zboru, pleza in hodi v gore. Rada tudi potuje in spoznava nove ljudi.

TADEJ KRIVEC


Tadej Krivec is pursuing a Ph.D. at Jožef Stefan Institute, Department of Systems and Control. He graduated from college with a Bachelor’s and Master’s Degree in Electrical Engineering, University of Ljubljana. He aims to bridge the gap between engineering and recent developments in probabilistic machine learning, mostly using Gaussian Processes for learning dynamical systems. Frustrated by the uncertainty in the world, he prefers a probabilistic approach to model from data. He will be visiting professor Gregor Verbič at the Centre for Future Energy Networks, University of Sydney, where he will try to contribute to solving the sustainable energy supply puzzle which holds the key to the prosperity of humankind.

Tadej’s free time is consumed with sports, from his favorite cycling to running, swimming, hiking, skiing, and lately also free climbing. Only the list of his injuries is longer than the list of sports he participates in.

SLOVENIAN
Tadej Krivec je mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, Oddelek za sisteme in vodenje. Diplomiral in magistriral je na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Njegov cilj je premostiti vrzel med inženiringom in aktualnim razvojem verjetnostnega strojnega učenja, večinoma z uporabo gaussovskih procesov za modeliranje dinamičnih sistemov. Zaradi pristotnosti negotovosti v svetu preferira verjetnostni pristop za modeliranje iz podatkov. Obiskal bo profesorja Gregorja Verbiča v Centru za prihodnost energetskih omrežij na Univerzi v Sydneyju, kjer bo poskušal prispevati k reševanju uganke o trajnostni oskrbi z energijo, ki bo ključna za blaginjo človeštva v prihodnosti.

Tadejev prosti čas je zapolnjen s športom, od njemu najljubšega kolesarjenja do teka, plavanja, pohodništva, smučanja, v zadnjem času pa tudi plezanja. Le seznam njegovih poškodb je daljši od seznama športov s katerimi se ukvarja.

LUKA KOPRIVNIK


Luka Kropivnik has a degree in Russian Studies and Slovene Studies. He completed his studies at the first level with a diploma thesis Mayakovsky in Contemporary Slovene Poetry, where he dealt with the influences of the Russian poet Vladimir Mayakovsky on contemporary Slovene poets. Between 2017 and 2019, he held the position of student vice-dean at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. Luka Kropivnik is currently completing the study program Slovene Studies and History, and at the same time he is studying ethnology and cultural anthropology and comparative literature and literary theory at the master's level. He mostly focuses on issues of contemporary Slovene literature, contemporary Slovene history and didactics of literature.

As part of ASEF, Luka Kropivnik will visit dr. Kaja Antlej at the Deakin University in Australia, where he will deal with contemporary museum presentations and the Slovenian community in Australia.

SLOVENIAN
Luka Kropivnik je diplomirani rusist in slovenist. Študij na prvi stopnji je zaključil z diplomsko nalogo Majakovski v sodobni slovenski poeziji, kjer se je ukvarjal z vplivi ruskega pesnika Vladimirja Majakovskega na sodobne slovenske pesnike. Med leti 2017 in 2019 je opravljal funkcijo prodekana študenta na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Luka Kropivnik trenutno zaključuje študijski program slovenistika in zgodovina, vzporedno pa na magistrski stopnji študira še etnologijo in kulturno antropologijo in primerjalno književnost in literarno teorijo. Večinoma se posveča vprašanjem sodobne slovenske književnosti, sodobne slovenske zgodovine in didaktike književnosti.

V okviru ASEF bo Luka Kropivnik gostoval na Univerzi Deakin v Avstraliji pri dr. Kaji Antlej, kjer se bo ukvarjal s sodobnimi muzejskimi prezenatcijami in slovensko skupnostjo v Avstraliji.

TJAŠA MLAKAR


Tjaša Mlakar graduated from Laboratory biomedicine at Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana. After graduation she went to Ireland, where she completed a four-month Erasmus+ trainee programme working with flow cytometry at Conway Institute of Biomolecular and Biomedical research, University College Dublin. Due to her great experience she decided to stay in Ireland and pursue an MSc in Molecular medicine at Trinity College Dublin, University of Dublin. She graduated with awarded distinction and continued her studies in Ljubljana where she is currently a first year student of master's programme in Biochemistry at Faculty of Chemistry and Chemical technology. In her free time, she loves to go horse riding as she has been an equestrian for many years. She also loves to travel and experience new cultures and meet new people.

ASEF fellowship enabled her to collaborate with professor Jernej Murn at University of California, Riverside, whose research group focuses on researching biology of RNA molecules. She is really excited about the collaboration as it is a great opportunity to gain new knowledge and practical experiences.

SLOVENIAN
Tjaša Mlakar je diplomirala iz laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Po končanem študiju je na Irskem opravila štirimesečno Erasmus+ praktično usposabljanje iz pretočne citometrije na Conway Institute of Biomolecular and Biomedical Research, University College Dublin. Zaradi dobre izkušnje na Irskem je ostala v Dublinu in opravila magisterij iz molekularne medicine na Trinity College Dublin, Univerza v Dublinu. Po zaključenem magisteriju nadaljuje študij še v Ljubljani, kjer je trenutno prvi letnik magistrskega študija biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. V prostem času se že vrsto let ukvarja s konjeništvom, rada tudi potuje in spoznava nove kulture ter ljudi.

V okviru ASEF-a bo sodelovala s profesorjem Jernejem Murnom iz Univerze v Kaliforniji, Riverside, ki se ukvarja predvsem z raziskovanjem biologije RNA. Sodelovanja se že zelo veseli, saj je to odlična priložnost, ki ji bo omogočila nadgraditi znanje in pridobiti dragocene praktične izkušnje.

DAGMAR NARED


Dagmar Nared is currently a master’s student of sociology at the University of Oxford. She has an avid interest for social networks and connectedness, with an emphasis on public health and pro-environmental behaviour and attitudes. This interest grew from her high school years onwards, when she was a health and environmental activist at No Excuse Slovenia. After that, she participated in research projects regarding health and environment at Faculty of Social Sciences in Ljubljana, and Institute of Health and Environment. Dagmar is incredibly excited to work with dr. Teja Pristavec at the University of Virginia and to find out more on how to gather data and use it for public good.

Besides research, Dagmar believes there is nothing better than an early morning workout and an evening TV-show while crocheting. Or laughing at ridiculous jokes with friends and family.

SLOVENIAN
Dagmar Nared je trenutno magistrska študentka sociologije na univerzi na Oxfordu. Zainteresirana je v socialne mreže in povezanost, s poudarkom na javno zdravje ter okoljsko vedenje ter prepričanja. Tovrstno zanimanje se je razvilo že v srednješolskih letih, ko je bila aktivistka na področju zdravja in okolja pri organizaciji Brez izgovora. Pozneje je sodelovala pri raziskovalnih projektih, ki se tičejo javnega zdravja in okolja, na Fakulteti za družbene vede v univerzi v Ljubljani in Inštitutu za okolje in zdravje. Dagmar se veseli sodelovanja z dr. Tejo Pristavec iz univerze v Virginiji in učenja novih kvantitativnih metod za javno dobro.

Poleg raziskovanja, Dagmar veseli še šport, kvačkanje, narava in serije, predvsem pa druženje s svojo družino in prijatelji.

TIJAN PRIJON


Tijan Prijon is an undergraduate student of physics at the Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana. The ASEF Scholarship Program is a tremendous opportunity for him, allowing him to spend the summer at Princeton University, where he will gain new knowledge and important research experience. Tijan will participate in the research of phase separation in multicomponent systems with Professor Andrej Košmrlj and his research group. Last year he also worked at the Jozef Stefan Institute, in the department of artificial intelligence, where he focused on data analysis with the Python programming language.

Tijan likes to spend his free time outside, in the company of friends, preferably playing basketball. He also enjoys reading books.

SLOVENIAN
Tijan Prijon je dodiplomski študent fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani. ASEF štipendijski program je zanj izjemna priložnost, ki mu omogoča, da bo poletje preživel na Univerzi Princeton, kjer bo pridobival nova znanja ter pomembne raziskovalne izkušnje. Pri profesorju Andreju Košmrlju ter njegovi raziskovalni skupini bo sodeloval pri raziskovanja fazne separacije večkomponentnih raztopin. Zadnje leto sicer tudi dela na Inštitutu Jozef Stefan, na odseku za umetno inteligenco, kjer se posveča analizi podatkov v programskem jeziku Python.

Prosti čas najraje preživlja zunaj, v družbi prijateljev, po možnosti ob igranju košarke. Uživa tudi ob branju knjig.

TJAŠA ŠAVORIČ


Tjaša Šavorič is a PhD student for art history at the University of Leipzig in Germany. She lives in London and as an enthusiastic art history lover attends art history workshops and international conferences, visits numerous exhibitions and participates as a junior curator at art exhibitions in Slovenia. Tjaša dedicates time to work on her thesis and to do individual research on Slovenian artist and art historian Marijan Tršar (1922-2010). Tršar captivated her with his creativity so much that in 2017 she wrote a Master's thesis about his early art and diary entries, under the supervision of Prof. Dr. Barbara Murovec at the Faculty of Arts, the University of Maribor. Tjaša enhanced her thesis by curating the exhibition I paint, therefore, I write, which celebrated Tršar’s 95th anniversary of birth. It was curated in collaboration with the France Stele Institute of Art History, Ljubljana.

Tjaša wishes to strengthen the classical art-historical methodology used in her PhD thesis, by adopting the benefits of digital art history. She sees the ASEF study exchange under the supervision of Dr. Kaja Antlej from Deakin University in Australia, as an exceptional opportunity to deepen her understanding in the field of virtual museums and immersive VR experiences and to learn about new interdisciplinary ways of raising the profile of cultural heritage.
Tjaša enjoys travelling and visiting art exhibitions. In her free time, she loves to read and cycle.

SLOVENIAN
Tjaša Šavorič je doktorska študentka umetnostne zgodovine na univerzi v Leipzigu, Nemčija. Živi v Londonu in kot velika ljubiteljica umetnostne zgodovine sodeluje na številnih umetnostnozgodovinskih delavnicah in mednarodnih konferencah. Rada obiskuje galerije in kot mlada kuratorica pripravlja umetniške razstave v Sloveniji. Večino svojega časa posveča pisanju doktorske naloge in raziskovanju slovenskega umetnika in umetnostnega zgodovinarja Marijana Tršarja (1922-2010). Tršar jo je s svojo ustvarjalnostjo tako navdušil, da je o njegovem zgodnjem likovnem delu in dnevniškemu pisanju, leta 2017 zagovarjala magistrsko nalogo, pod mentorstvom Prof. Dr. Barbare Murovec na Filozofski fakulteti, Maribor. Nalogo je nadgradila z umetniško razstavo Slikam, torej pišem, ob umetnikovi 95. obletnici rojstva, ki je nastala v sodelovanju z umetnostnozgodovinskim inštitutom ZRC SAZU Franceta Steleta, Ljubljana.

Tjaša želi nadgraditi svoj klasični umetnostnozgodovinski pristop z metodami digitalne humanistike. V ASEF študijski izmenjavi, pod mentorstvom Dr. Kaje Antlej iz Deakin univerze v Avstraliji, vidi izjemno priložnost za poglobitev razumevanja virtualnih muzejev in možnosti, ki jih ponujajo VR tehnologije. Zanimajo jo novi interdisciplinarni načini komuniciranja kulturne dediščine.
Tjaša uživa v potovanjih in obiskih umetniških razstav. V svojem prostem času rada bere in kolesari.

TINE ŠTEGER


Tine Šteger is a Master's student at the University of Maribor, Faculty of Economics and Business. He completed his Bachelor's degree in the field of political science at the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences. He is particularly interested in the field of community based local and regional development, which takes into account ethical, environmental, and other relevant dilemmas. In the past few years, he has deepened his understanding of the functioning of the modern world through different internships and study visits. He completed his internship at the Institute for Political Management (IPM) in Ljubljana as well as at the Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the Council of Europe in Strasbourg. Additionally, he participated in various international educational and humanitarian activities abroad, such as Youth Leadership Program with Central Europe in the United States or project named Never Lose Your Sould in Uganda.

This summer Tine will visit prof. Sara Dolničar at the University of Queensland, Australia, and work in her research group in the field of sustainable tourism.

SLOVENIAN
Tine Šteger je magistrski študent ekonomskih in poslovnih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodiplomski študij je dokončal na področju politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Zanimajo ga različna področja, najbolj pa se osredotoča na področje lokalnega in regionalnega razvoja, ki sloni na vključevanju ljudi in upošteva okoljske, etične in druge dileme. Izkušnje in znanja je v preteklosti pridobival skozi prakso na Inštitutu za politični management v Ljubljani in Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Udeležil se je različnih programov v tujini, kot je Program za mlade voditelje iz srednje Evrope v ZDA, kakor različnih humanitarnih projektov, kot je bil projekt Never Lose Your Soul v Ugandi.

Letos bo Tine obiskal profesorico Saro Dolničar na Univerzi v Queenslandu v Avstraliji, kjer bo sodeloval v njeni raziskovalni skupini na področju trajnostnega turizma.

BLAŽ STOJANOVIČ


Blaž Stojanovič is a graduate student at the University of Cambridge, reading for an MPhil in Scientific Computing. He completed his undergraduate degree in Physics at the Faculty of Mathematics and Physics in Ljubljana. While studying, he worked part-time in the Parallel and Distributed systems Laboratory, Jozef Stefan Institute, under the supervision of dr. Gregor Kosec, where he helped develop an open-source library for solving partial differential equations. His interests lie at the intersection of Machine Learning and the natural sciences, hoping to better understand deep learning using methods from statistical physics. He is grateful for the opportunity to work with prof. Jure Leskovec, at Stanford University.

His free time is spent windsurfing, hiking, and backcountry skiing, as well as reading and adding books onto his already too long reading list.

SLOVENIAN
Blaž Stojanovič je magistrski študent na Univerzi v Cambridgeu, kjer študira uporabo numeričnih metod v naravoslovju. Pred tem je končal dodiplomski študij fizike na Univerzi v Ljubljani. Kot dodiplomski študent je pod mentorstvom dr. Gregorja Kosca delal v laboratoriju za vzporedno in porazdeljeno računanje na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je pomagal pri razvoju odprtokodne knjižnice za reševanje parcialnih differencialnih enačb. Zanima ga področje, kjer se srečajo naravoslovne znanosti in metode strojnega učenja, trenutno se ukvarja z razumevanjem globokega učenja s pomočjo metod iz statistične fizike. Hvaležen je za priložnost, da se na raziskovalnem obisku pridruži skupini prof. Jureta Leskovca na univerzi Stanford.

Poleg branja in dodajanja knjig na njegov že predolg seznam branja, se v prostem času ukvarja z jadranjem na deski, hojo v hribe in turnim smučanjem.

SARA UHAN


Sara completed her bachelor’s degree in Biotechnology at the University of Ljubljana. After her undergraduate internship at the Umeå University in Sweden (Nordic EMBL), she continued with a master’s program in Biochemistry as a DAAD scholar at the University of Bonn, Germany. At present she is working on her master’s thesis in the field of mucosal immunology at the Center for Regenerative Therapies Dresden. She is passionate about cancer biology and aspires to continue with her research work in a translational setting. Sara will join Dr. Klementina Fon Tacer’s research group at the Texas Tech University, where she will work towards uncovering novel mechanisms that evolved to protect mammalian germ cells against stress and further defining their role in cancer.

Sara likes to battle the frustration caused by occasional failed experiments known to every molecular biologist with evening runs by the Elbe and large amounts of tea. She strives to challenge her “status quo” by learning foreign languages, choosing travel destinations, reading non-fiction and discovering hidden street art.

SLOVENIAN
Sara je svojo dodiplomsko izobrazbo iz biotehnologije zaključila na Univerzi v Ljubljani. Po dokončanem pripravništvu na Umeå Univerzi na Švedskem (Nordski EMBL) je kot DAAD štipendistka nadaljevala z magistrskim programom iz biokemije na Univerzi v Bonnu v Nemčiji. Trenutno dokončuje svojo magistrsko nalogo na področju mukozne imunosti na Centru za Regenerativne Terapije v Dresdnu. Svoje delo usmerja predvsem v raziskovanje biologije raka ter si želi nadaljevati z delom na področju translacijskih raziskav. Sara se bo pridružila raziskovalni skupini Dr. Klementine Fon Tacer na Texas Tech Univerzi, kjer bo sodelovala pri projektu odkrivanja celičnih mehanizmov za zaščito sesalskih zarodnih celic pred stresom ter njihove vloge pri raku.

Sara se z razočaranjem zaradi občasnih neuspelih eksperimentov, ki je znano slehernemu molekularnemu biologu, spopada z večernimi teki ob reki ter velikimi količinami čaja. Svoj “status quo” pogosto rada izzove z učenjem tujih jezikov, izbiranjem destinacij za potovanja, branjem ter odkrivanjem skrite ulične umetnosti.

UROŠ VEZOVNIK


Uroš Vezonik is a Master's student at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana. The first research project he was involved in was a PKP project Development of Water-based Dispersion Coatings with Improved Rheological Properties in his second year. He is the most interested in the field of organic chemistry, which is why he was working on the synthesis of new ligands for the transition metals under the supervision of prof. dr. Janez Košmrlj for his Bachelor's degree. As an ASEF fellow, he got the opportunity to join prof. Šalah's research group at the University of Illinois at Urbana-Champaign this summer, where he will work on the synthesis of complex and biologically active natural products. Uroš is a big sports fan. His favorite is basketball, which he used to play. Besides following sports, he enjoys walking his dog and watching suspenseful movies

SLOVENIAN
Uroš Vezonik je študent magistrskega študija kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani. Z raziskovalnim delom se je prvič srečal v 2. letniku študija, ko je sodeloval na PKP projektu Razvoj vodnih disperzijskih premazov z izboljšanimi reološkimi lastnostmi. Njegova zanimanja segajo predvsem na področje organske kemije, diplomsko delo pa je opravil pod mentorstvom prof. dr. Janeza Košmrlja, kjer se je ukvarjal s sintezo novih ligandov za kovine prehoda. Poleti se odpravlja na University of Illinois at Urbana-Champaign, kjer bo kot ASEF fellow imel priložnost raziskovati v skupini prof. Davida Šarlaha in pridobiti izkušnje na področju totalne sinteze kompleksnih in biološko aktivnih naravnih produktov. Uroš je velik športni navdušenec in še posebej zavzeto spremlja košarko, s katero se je v preteklosti aktivno ukvarjal. Poleg športa mu prosti čas krajšajo tudi sprehodi s psom in gledanje napetih filmov.

MARKO ZEMAN


Marko Zeman is a PhD student of Computer and Information Science at University of Ljubljana, where he researches the field of artificial intelligence and machine learning algorithms. For the last four years, he has focused his study of computer science mainly on the challenges of machine learning, both engineering and research. In the second stage of his studies, he began his international career. First, he was on a study exchange in Denmark, where, in addition to full-time study, he also worked on the European research project Plan4Act, where he was developing deep learning models. A year later, on an exchange of research type with a mentor in Sweden, he developed new approaches to learning neural networks, which also motivated him to continue his research path. In addition to his studies, he also gained experience in industry, where he worked as a developer in the team for artificial intelligence. Marko became a member of ASEF Junior Fellows in 2021 and will visit prof. Marinka Žitnik at Harvard University in the USA, where he will be developing new methods in machine learning under her mentorship. In his free time, Marko likes to play football, enjoy nature and laugh in the company of his friends.

SLOVENIAN
Marko Zeman je doktorski študent računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, kjer raziskuje področje umetne inteligence in algoritme strojnega učenja. Zadnja štiri leta je svoj študij računalništva usmeril predvsem v izzive strojnega učenja, tako inženirske kot tudi raziskovalne. Na drugi stopnji študija je začel z mednarodnim udejstvovanjem. Najprej je bil na študijski izmenjavi na Danskem, kjer je poleg rednega študija delal tudi na evropskem raziskovalnem projektu Plan4Act, kjer je razvijal modele globokega učenja. Leto pozneje je na izmenjavi raziskovalnega tipa z mentorjem na Švedskem razvijal nove pristope učenja nevronskih mrež, kar ga je tudi motiviralo za nadaljevanje raziskovalne poti. Poleg študija si je nabiral izkušnje tudi v industriji, kjer je delal kot razvijalec v ekipi za umetno inteligenco. Marko je postal član ASEF Junior Fellows v letu 2021 in bo raziskovalno obiskal prof. Marinko Žitnik na Univerzi Harvard v ZDA, kjer bo pod njenim mentorstvom razvijal nove metode v strojnem učenju. V prostem času Marko najraje igra nogomet, uživa v naravi in se smeji v družbi prijateljev.

GREGOR ŽUNIČ


Gregor is a 2nd-year undergraduate Physics student at the Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana. During his studies he worked at Jožef Stefan Institute at the Department for Artificial Intelligence. He has been focusing on areas related to natural language processing. He is also working on mobile applications and web platforms. This summer, Gregor will work with professor Dawn Song at the University of California, Berkeley on projects related to Artificial Intelligence. Gregor is excited to expand his knowledge in Machine Learning at one of the top universities in the world.

During his free time, he enjoys playing basketball and all kind of sports. He also likes to travel.

SLOVENIAN
Gregor je študent 2. letnika dodiplomskega študija fizike na Fakulteti za Matematiko in Fiziko Univerze v Ljubljani. Med študijem raziskuje na Inštitutu Jožef Stefan, na oddelku za umetno inteligenco. Osredotočil se je na področja, povezana z obdelavo naravnega jezika. Ustvarja tudi mobilne aplikacije in spletne platforme. Letos poleti bo Gregor sodeloval s profesorico Dawn Song na University California, Berkeley, pri projektih, povezanih z umetno inteligenco. Gregor je navdušen nad razširitvijo svojih znanj iz strojnega učenja na eni najboljših univerz na svetu.

V prostem času igra košarko, uživa pa tudi v večino ostalih športih. Zelo rad potuje v oddaljene države.

Working With