Inštitut ASEF

Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje

Vizija

Inštitut ASEF opravlja dejavnosti izobraževanja, raziskovanja, svetovanja in izdajanja publikacij v poglavitni meri na področju družboslovja in humanistike. Namen delovanja zavoda je neformalno izobraževanje mladih tako na njihovem strokovnem področju kot tudi na področju osebne rasti. Vizija delovanja Inštituta ASEF je spodbuditi avtonomijo mladih, skrbeti za mlade z manj priložnostmi v družbi, spodbujati prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje ter mladim omogočiti mobilnost in mednarodno sodelovanje.

Poslanstvo

Inštitut ASEF spodbuja in ustvarja dejavnosti in programe, v katerih združuje mlade Slovence in Slovenke v Sloveniji, zamejstvu in po vsem svetu. Inštitut preko 3-letnega programa za neformalno izobraževanje (ASEF Junior Fellows) mladim omogoča pridobitev pomembnih veščin in izkušenj za osebno in poklicno rast, dobrodelnost in prostovoljstvo ter tudi neformalno strokovno (raziskovalno, akademsko in delovno) udejstvovanje. Mladi pri tem pridobijo kompetence, kot so umetnost komuniciranja, mednarodnega sodelovanja, napredne kompetence na raznih področjih, sporazumevanje v tujih jezikih, sodelovanje v mednarodnih skupinah, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna in državljanska zavest ter digitalna pismenost. Poslanstvo Inštituta ASEF je mladim omogočiti navedene kompetence na neformalen, obštudijski in priložnostni način učenja.

Vrednote

Inštitut ASEF temelji na treh vrednotah, ki vodijo k izpolnjevanju poslanstva, uresničevanju vizije in ciljev.

  1. Odličnost. Akademska in profesionalna odličnost sta pomembni pri formaciji mladih. Zavod stremi k odličnosti v učenju, kreativnosti, mobilnosti, raziskovanju in povezovanju na interdisciplinarnem nivoju.
  2. Oblikovanje značaja. Namen programa mobilnosti in neformalnega izobraževanja je formiranje in gradnja značaja. Poseben pomen imajo značaj, ki ga bo oblikoval intelekt, moralnost, gradnja skupnosti in zmožnost sprejemanja moralnih odločitev.
  3. Vračanje skupnosti. Namen delovanja organizacije je oblikovanje ljudi, ki bodo bistveno prispevali k intelektualni, gospodarski in kulturni živosti družbe s pomaganjem tistim, ki imajo najmanj moči in privilegijev, da bi lahko v polnosti užili veličino skupnosti in prednosti. Dobrodelnost in prostovoljstvo sta osrednji vrednoti inštituta.

Te tri vrednote temeljijo na posebni skrbi za slovensko dediščino, slovenski jezik in slovensko kulturo. Inštitut ASEF si prizadeva za širjenje obzorij talentiranih in perspektivnih mladih, pri čemer jim zagotavlja mednarodno izkušnjo, izkušnjo dela na priznanih tujih univerzah, jih uči k samostojnosti in avtonomnosti pri pripravi in izvedbi projektov ter jih vse skupaj povezuje v skupnost, ki ostane temelj tudi za programe, ki se izvedejo po samem programu mobilnosti (denimo program ASEF mladi umi, preko katerega mladi predstavijo svoja raziskovalna spoznanja ter izkušnje, ki so jih pridobili v tujini, v lokalnemu okolju). Mlade spremljamo skozi program ASEF Society of Fellows (udeleženci programa se imenujejo ASEF Junior Fellows) skozi obdobje treh let in potem skozi organizacijo ASEF alumni na nadaljnji poti z razvojem dodatnih kompetenc. S tem jim omogočimo sodelovanje v organizaciji, jih spodbujamo k gradnji ASEF skupnosti s programi tutorstva ter alumni kluba.

Raziskovalni programi in projekti